OZB omlaag en extra geld voor sociaal domein en toekomstige projecten

Het college van Blaricum presenteert de gemeenteraad een krachtige en meer dan sluitende meerjarenbegroting en is heel tevreden met het financiële beeld.

Wethouder Anne-Marie Kennis: “De cijfers voor de komende jaren laten een positief beeld zien. Het financiële beleid van de afgelopen jaren betaalt zich uit. Dankzij een ruim positief begrotingssaldo voor de jaren 2018 tot en met 2021 is er ruimte om te investeren”. Zo wil de gemeente de lokale lastendruk voor inwoners van Blaricum verlagen, sociale en maatschappelijke zaken bevorderen, wegen en het aanzicht van de openbare ruimte verbeteren en ruimte geven aan toekomstige grote projecten, zoals een andere verbinding van het oude dorp naar de Bijvanck/Blaricummermeent en de invoering van de omgevingswet.

De OZB gaat omlaag

Dankzij het positieve financieel vooruitzicht is het mogelijk om met ingang van 2018 de OZB te verlagen. Voor woningen gaat het OZB-tarief omlaag met 10%. Het gebruikerstarief voor niet-woningen (bedrijven) wordt verlaagd met 7%. Doordat inwoners GAD-gelden in 2018 terugkrijgen en de tarieven voor riool en afvalstoffen niet worden verhoogd (zelf niet met inflatie) ontstaat er een positief resultaat voor de lokale lastendruk voor de inwoners van Blaricum.

Sociaal Domein

Er is momenteel een ruime reserve voor het sociaal domein. Het college stelt voor om de komende jaren te blijven investeren in het preventieve voorveld. Door (kwetsbare) inwoners te faciliteren en ondersteunen, kunnen zij zo zelfstandig mogelijk wonen en leven en zo goed mogelijk deelnemen aan de samenleving. Speciaal gereserveerd budget moet het mogelijk maken om nieuwe initiatieven – in het sociaal domein en door inwoners zelf geïnitieerde activiteiten – (gedeeltelijk) te kunnen financieren.

Blaricummermeent

De uitbreiding van de Blaricummermeent is nog volop aan de gang en zal ook de komende jaren zorgen voor veel nieuwe woningen in alle prijsklasse in Blaricum.

Kwaliteit

Wethouder Anne-Marie Kennis: “Na de verkiezingen kan een nieuw college de komende jaren met een gezond financieel plaatje aan de slag. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente met deze begroting verder weet te bouwen aan de toekomst van ons mooie dorp. Met optimale aandacht voor de kwaliteit van al onze 3 dorpsdelen: het oude dorp, de Bijvanck én de Blaricummermeent.”