Collegebesluitenlijst 10 juni 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 3 juni 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Aanvraag subsidie Buurtinitiatieven door de Oranje Vereniging Blaricum.
Korte inhoud: De Oranje Vereniging wil op 13 juni 2014 als Nederland tegen Spanje speelt in de wereldkampioenschappen een voetbalavond organiseren en heeft op 26 februari een aanvraag voor € 3.066,- subsidie Buurtinitiatief ingediend.
Besluit: Conform advies wordt besloten aan de Oranje Vereniging Blaricum een subsidie Buurtinitiatieven te verlenen van € 1000,- voor een voetbalavond in het kader van de wereldkampioenschappen op 13 juni 2014.

Onderwerp-  Vaststellen Regeling briefadres gemeente Blaricum 2014 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling briefadres gemeente Blaricum 2013
Korte inhoud: in verband met de invoering per 6 januari 2014 van de Wet Basisregistratie Personen en het gelijktijdig vervallen van de Wet GBA is het noodzakelijk een tekstuele wijziging door te voeren in de Regeling briefadres.
Besluit: Conform advies wordt besloten de Regeling briefadres gemeente Blaricum 2014 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Regeling briefadres gemeente Blaricum 2013.

Onderwerp- Memo intern Blaricum mbt opgestelde zienswijzen begr2015 GR VGV en de GR Regio dd 4juni2014
Besluit: Conform memo akkoord.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaren van percelen sectie B, nummers 3807 en 3808.
Korte inhoud: het opleggen van een last onder dwangsom vanwege diverse strijdigheden op de agrarische percelen sectie B, nummers 3807 en 3808, te Blaricum
Besluit: Conform advies wordt besloten een dwangsom op te leggen met een begunstigstermijn van zes weken voor de volgende overtredingen:
  • € 500,- per constatering per overtreding van opslag van diverse materialen, goederen en wagens;
  •  € 1.000,- ineens voor de overkapping met een lengte van 4.80 meter, breedte van 2.80 en hoogte van 2.50 meter;
  •  € 1.000 per constatering per paard indien het maximaal aantal paarden per perceel ( 4 stuks) wordt overschreden;
  •  € 1.000,- per constatering dat er meer dan 10m3 paardenmest wordt opgeslagen.

Onderwerp- Veegronde aanpassen gemeenschappelijke regeling OFGV
Korte inhoud: Op 22 april jl. heef de Raad het college van B&W toestemming gegeven om de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV te wijzigen. Nu is een B&W besluit vereist om de Gemeenschappelijk Regeling te wijzigen.
Besluit: Conform advies wordt besloten de Gemeenschappelijke Regeling met de OFGV te wijzigen.
 
Onderwerp- Advies Portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 11 juni 2014
Korte inhoud: In de memo wordt advies gegeven voor het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 11 juni 2014.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de memo voor het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 11 juni 2014.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Keuzenota inhoudelijke herinrichting compensatie huishoudelijke taken.
Besluit: College stelt gewijzigde keuzenota vast.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Beslissing op bezwaar BZK in verband met algemene uitkering 2011
Korte inhoud: Op 30 april 2014 is het besluit op het bezwaar tegen de vaststelling van de algemene uitkering gemeentefonds 2011 ontvangen.
Besluit: Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de beslissing op het bezwaarschrift