Collegebesluitenlijst 11 februari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 4 februari 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp-  Voorstel over beperkte opening de dag na de verkiezing voor de gemeenteraad op 20 maart 2014 en het Europees Parlement op 23 mei 2014.
Korte inhoud: Op 19 maart zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad en 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement. Gelet op de werkzaamheden die door diverse medewerksters van burgerzaken moeten worden uitgevoerd stellen wij voor de loketten op alle twee de locaties op de dag na de verkiezingen te sluiten. Alleen de burgerlijke stand op 20 maart en 23 mei te openen van 11.00 tot 12.00 uur voor eventuele aangiften.
Besluit: Conform advies wordt besloten donderdag 20 maart en vrijdag 23 mei de loketten Burgerzaken te sluiten en alleen tussen 11.00 en 12.00 uur te openen voor aangisten van de burgerlijke stand.

Onderwerp- Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaren/belastingdeurwaarder
Besluit: Het college besluit op 5 februari 2014; bekrachtigd op 11 februari 2014
 • Het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar/belastingdeurwaarder van 15 januari 2013 in te trekken;
 • Het besluit van 31 januari 2012, waarin de medewerkers van Incassoprofessionals worden aangewezen als belastingdeurwaarder en worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar, in te trekken;
 • Aan te wijzen als onbezoldigde gemeenteambtenaren, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub c van de Gemeentewet (ontvanger), de volgende medewerkers, werkzaam voor de BEL Combinatie: de afdelingsmanager Control & Financiën; de specialist Invordering.
 • Aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub d van de Gemeentewet, de volgende medewerker, werkzaam voor de BEL Combinatie: de medewerker invordering.
 • Aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar die bevoegdheid heeft om op te treden als belastingsdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e van de Gemeentewet, de volgende medewerker werkzaam voor de BEL Combinatie: de specialist Invordering.
 • Dit besluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking en terug te laten werken tot 1 januari 2014.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Beheerovereenkomst zwemwaterborden Stichtse Strand
Korte inhoud: De provincie is vanuit de Zwemwaterrichtlijn verplicht om bij openbaar zwemwater informatieborden te plaatsen. Het Stichtse Strand is een dergelijke zwemwaterlocatie. In dit kader heeft de provincie Blaricum verzocht om de beheerovereenkomst te tekenen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Kennis nemen van overeenkomst;
 2. Conform mandateringsbesluit Blaricum d.d. 29 mei 2012 jo. ondermandaat voor het aangaan en ondertekenen overeenkomsten d.d. 5 juli 2012 te laten ondertekenen door afdelingsmanager Ruimte & Maatschappelijke Ontwikkeling.
 
Onderwerp- Intergrale reconstructie kruispunt TerGooiZiekenhuis en vervanging VRI
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het college stemt in met de integrale samenwerking met de gemeente Laren
 2. Stelt voor een bedrag van € 110.000 op te nemen in de kadernota van 2015
 3. Structureel een bedrag op te nemen voor onderhoud (€ 2.150) in de kadernota 2015