Collegebesluitenlijst 11 maart 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 maart 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
Mevrouw M. van der Marel,loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst dd. 4 maart 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Benoemen stembureauleden en plv. stembureauleden (inclusief mandatering) voor de Europese verkiezingen op 22 mei 2014.
Korte inhoud: benoemen stembureauleden en plv. stembureauleden. voor de Europese verkiezingen op 22 mei 2014.
Besluit: Conform
Benoemen stembureauleden en plaatsvervangend stembureauleden (inclusief mandatering) voor de Europese verkiezingen op 22 mei 2014.
 
Onderwerp- Brandweer
Besluit: Conform
Het college besluit de memo juridische vervolgstappen vast te stellen en de memo via de griffie aan de raad te sturen.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-BaljetOnderwerp- Veegronde aanpassing gemeenschappelijke regeling OFGV
Korte inhoud: Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtsstreek (OFGV) stelt voor om de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV aan te passen. Met de wijzingen wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de deelnemende partijen. Dit betreft de afgesproken veegronde.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad te verzoeken het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijk Regeling OFGV.

Onderwerp- Advies portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 12 maart 2014
Korte inhoud: In de memo wordt advies gegeven voor het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 12 maart 2014.
Besluit: Conform advies wordt  besloten in te stemmen met de adviesmemo voor het portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 12 maart 2014
 
Onderwerp- Het in ontwerp ter visie leggen van het wijzigingsplan "Dorp- 1e wijziging: beeldbepalenden panden"
Korte inhoud: Met het wijzigingsplan worden de beeldbepalende panden gelegen in het plangebied via de planologisch juridische weg beschermd.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met het ontwerpwijzingsplan en het ontwerpwijzigingsplan gedurende 6 weken ter visie te leggen voor zienswijzen.

Onderwerp- Ontheffing geluidhinder werkzaamheden Natuurbrug Laarderhoogt
Korte inhoud: Er is een aanvraag ingediend voor ontheffing geluidhinder om vanaf 06.30 uur bouwmachines in werking te hebben voor een aantal maanden in 2014.
Besluit: Conform advies wordt besloten ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van bouwmachines tussen 06.30 en 07.00 uur op werkdagen en het vervoer van grond over de openbare weg met grote vrachtwagen tussen 06.30 en 07.00 uur in de periode van 1 maart tot eind mei 2014 en vanaf begin augustus 2014 tot eind 2014.
Alvorens ontheffing daadwerkelijk te verlenen eerst omwonenden informeren.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Europese aanbesteding hulpmiddelen Wmo
Korte inhoud: In december 2012 is na een Europese aanbesteding Hulpmiddelen het contract gegund aan de firma Meyra. Op deze gunning is door een andere inschrijver een kort geding aangespannen. De uitslag vvoor de gemeenten was negatief. Door de gemeenten is hoger beroep ingesteld. In juli 2013 is door het Hof Amsterdam uitspraak gedaan. De conclusie was dat de Europese aanbesteding opnieuw gestart moest worden.
Besluit: Conform advies wordt besloten:

1. In te stemmen met het bestek Europese aanbesteding voor de levering van Wmo-hulpmiddelen;

2. Akkoord te gaan met de in het voorstel omschreven vervolgstappen (procesmatig en uitvoeringstechnisch)

3. De werkgroep Hulpmiddelen de Europese aanbesteding uit te laten voeren en het ambtelijk deel van de werkgroep op te dragen, na instemming met het bestek, het contract op te stellen;

4. De manager contractbeheer te mandateren voor de ondertekening van de contractendie voortvloeien uit deze aanbesteding;

5. De werkgroep hulpmiddelen mandateren de gunning van de opdracht op basis van bijgevoegd bestek, uit te voeren;

6. Akkoord te gaan met het regionaal beleggen van het contractbeheer Hulpmiddelen, verwachte regionale kosten zijn € 30.000;

7. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het voorstel en het bestek totdat de aanbesteding van start gaat.

Onderwerp- TOMIN businescase
Korte inhoud: Opdracht van het Algemeen Bestuur van Tomingroep om een business case te ontwikkelen waarbij Tomingroep een financieel gezond bedrijf blijft en waarbij de financiële belangen van de afzonderlijke gemeenten voldoende geborgd zijn.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de opdracht van het Algemeen Bestuur van Tomingroep om een business case te ontwikkelen waarbij Tomingroep een financieel gezond bedrijf blijft en waarbij de financiële belangen van de afzonderlijke gemeenten voldoende geborgd zijn
 
Onderwerp- Visie en dienstverleningsconcept op participatie
Korte inhoud: In het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van 6 maart wordt de participatievisie ter vaststelling aangeboden. Om die reden wordt nu een besluit van het college gevraagd.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de visie en dienstverleningsconcept op participatie.
De visie voor te leggen aan de gemeenteraad.
De visie vooruitlopend op de behandeling in de raad, in het regionale portefeuillehoudersoverleg vast te stellen, zodat de nodige vervolgstappen kunnen worden ondernomen
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Stand van Zaken Plan wc Bijvanck.
Korte inhoud: Op 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan voor de herontwikkeling van het winkelcentrum De Balken. Daarna is met een ontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten, zijn de appartementen in de verkoop gegaan en zijn plannen voor de buitenruimte van het nieuwe winkelcentrum gemaakt. Het plan heeft echter met behoorlijke tegenslagen te maken gehad. Eerst is de ontwikkelaar failliet gegaan en toen dat was opgelost werden onvoldoende appartementen verkocht om te kunnen starten met bouwen. De Vereniging van Eigenaren (VVE) van het winkelcentrum heeft aangegeven, niet langer op de herontwikkeling te willen wachten en heeft een plan gemaakt voor het opknappen van het onroerend goed. De VVE vraagt of de gemeente het openbare gebied rondom het winkelcentrum wil renoveren en heeft ook aangegeven dat hun budget voor renovatie onvoldoende is.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met het conceptraadvoorstel