Collegebesluitenlijst 11 november 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 november 2014Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 4 november 2014
Besluit: Besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld:
Aanpassing besluit 2c: Evaluatie kostendekkendheid begraafplaats:
1 en 3 akkoord;
2. aanvullen met : voor inrichting nog een bedrag te reserveren van € 12.000.
 
Onderwerp- HRM ontwikkelingen 2015 en begrotingswijziging nr. 4 - 2015
Korte inhoud: Op een aantal HRM-onderwerpen wordt voorzien dat de veranderingen vanuit de wet- en regelgeving in 2015 consequenties hebben voor de begroting 2015. Deze HRM-onderwerpen zijn: - Wet en regelgeving omtrent werkkosten - Aankondiging CAO stijging gemeentepersoneel - Aankondiging ABP premieverlaging van 3,7% over de loonsom Voor de WKR geldt dat voor 1 januari 2015 besloten moet worden wat wel en wat niet onder de werkkosten valt. Hierdoor wordt volledige eindheffing (80% op de fiscale loonsom) voorkomen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De invulling van de 4e voorgestelde begrotingswijziging van 2015 vast te stellen waarmee de post loonbetalingen en sociale premies wordt verhoogd voor de raad en commissie met € 23.258 en college burgemeester en wethouders met € 9.596 en verlaagd voor de bestuursstaf met € 752 en de griffie met € 448. De extra kosten te dekken ten laste van de algemene reserve. En de totale begrotingswijziging op HRM posten € 15.036 is.
 2. Vanaf de begroting 2016 genoemde bedragen meenemen in de begrotingsbehandeling op basis van de gegevens van de jaarrekening 2014.
 3. De Werkkostenregeling per 1 januar 2015 in te voeren.
 4. Kennis te nemen van het 'advies werkkostenregeling BEL Combinatie en de gemeenten Blaricum, Eemens en Laren en de adviezen over de behandeling van onkosten over te nemen.
 5. In te stemmen met het aanwijzingsbesluit werkkostenregeling waarmee de loonbestanddelen worden aangewezen die onder de werkkostenregeling vallen.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis

Onderwerp- Tijdelijke ingebruikgeving voormalige brandweerkazerne aan Verbindingsweg
Korte inhoud: De voormalige brandweerkazerne aan de Verbindingsweg staat leeg. In afwachting van de plannen tot herontwikkeling wordt voorgesteld tijdelijke ingebruikgeving toe te staan.
Besluit: Conform advies wordt besloten:

 1. In te stemmen met het tijdelijk in gebruik geven van de brandweerkazerne aan de Verbindingsweg 13;
 2. De firma Alvast opdracht te verlenen om hiervoor zorg te dragen;
 3. In procedure verlening omgevingsvergunning bewoners betrekken d.m.v. brief en informatie-avond.

 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Eenmalige subsidie MEE Utrecht, Gooi en Vecht 2015
Korte inhoud: MEE UGV (Utrecht, Gooi en Vecht, hierna: MEE) is een organisatie gericht op cliëntondersteuning, (afgestemde) kennisontwikkeling en ervaringsdeskundigheid, voornamelijk voor de doelgroep lichamelijk en verstandelijk beperkten. De middelen voor cliëntondersteuning worden gedecentraliseerd vanuit het Rijk naar gemeenten. De subsidierelatie tussen het Rijk en MEE wordt beëindigd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt over de continuering van cliëntondersteuning door MEE. Met de regio Gooi en Vechtstreek (G&V, inclusief gemeente Eemnes) heeft MEE een garantiesubsidie afgesproken om cliëntondersteuning te continueren in 2015. MEE heeft in HBEL verband de subsidieaanvraag ingediend. Op basis van die subsidieaanvraag is in HBEL verband de subsidiebeschikking 2015 opgesteld, waar dit voorstel over gaat.

Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. MEE UGV in 2015 een eenmalige subsidie toe te kennen;
 2. € 32.364 beschikbaar te stellen vanuit de gemeente Blaricum
 3. Het bedrag ten laste te brengen van de hiervoor ontvangen integratie-uitkering sociaal domein;
 4. De subsidievoorwaarden zoals gesteld in de subsidiebeschikking van toepassing te laten zijn op de eenmalige subsidie.
 
Onderwerp- Sociaal domein; Aansluiting van Digitaal Leefplein op het gegevensknooppunt
Korte inhoud: Het Digitaal Leefplein is een webbased platform dat inwoners, gemeenten, het contractbeheer en aanbieders aan elkaar verbindt. Door deze verbinding wordt de inwoner in staat gesteld zelf te sturen op zijn/haar welzijn en gezondheidsresultaten. Daarnaast ondersteunt het Digitaal Leefplein de inkoop, de handhaving en het toezicht op de markt en de gemaakte contractafspraken in het sociaal domein. Voor het onderdeel Toewijzing en en verantwoording moet aangesloten worden op een landelijk gegevensknooppunt Deze werkzaamheden zijn belegd bij de regio Gooi en Vectstreek. De programmamanager Sociaal domein heeft per deelnemende gemeenten van het college toestemming nodig voor het maken van afspraken die relevant zijn voor de aansluiting van het digitaal leefplein op het gegevensknooppunt.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
De programmamanager Sociaal domein regio Gooi en Vechtstreek toestemming en volmacht te verlenen tot het namens de gemeente door hem of door hem aan te wijzen personen of functionarissen verrichten van de volgende handelingen:
 1. Het verkrijgen van toegang tot het online Stappenplan Aansluiten op het knooppuntdiensten van de VNG/KING;
 2. Het aanvragen van een e-Herkenningsmiddel dat nodig is voor de werking van het Digitaal Leefplein;
 3. Afspraken te maken die relevant zijn voor aansluiting van het Digitaal Leefplein op het landelijk gegevensknooppunt;
 4. Afspraken te maken over de afname van diensten van en met derden die nodig zijn voor de (automatische) gegevensuitwisseling in het kader van het Digitaal Leefplein. Hieronder vallen afspraken met KING, het inlichtingenbureau en Rinis ten behoeve van het gebruik van webportalen en webservices;
 5. Het aangaan van en ondertekenen van overeenkomsten t.a.v. de het gegevensknooppunt. Hieronder vallen onder andere gebruikers/bewerkersovereenkomsten;
 6. Medewerkers van de regio aan te wijzen die namens de gemeente eHerkenningsmiddel gebruiken, toezicht houden op gebruik van de van toepassing zijnde landelijke knooppuntdiensten, uploaden van batches, downloaden van declaraties via het portaal van het Inlichtingenbureau en toezicht houden op de informatieveiligheid.
 
Onderwerp- Participatievisie en verordeningen Participatiewet en Wet maatregelen WWB
Korte inhoud: Op 1 januari 2015 treden de Participatiewet en Wet maatregelen WWB in werking.
Doelstelling van het wetsvoorstel Wet maatregelen WWB is het activerender maken van de bijstand. De voorzieningen voor bijstand en voor beschut werk (WWB, WSW en Wajong) worden met de Participatiewet in één regeling ondergebracht. De doelstelling is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. De Participatiewet draagt bij aan de ambitie in het sociaal domein om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij. Uit deze wet volgt de verplichting om verordeningen vast te stellen voor onder andere de tegensprestatie, individuele inkomenstoeslag, studietoeslag en instrumenten voor re-integratie. Bijgaand wordt de Participatievisie die in de Regio Gooi en Vecht is ontwikkeld en drie verordeningen die bij de Participatiewet horen ter vaststelling voorgelegd.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
1. Instemmen met het raadsvoorstel ‘Participatievisie en verordeningen Participatiewet en Wet maatregelen WWB’ en de daarbij horende bijlagen:
a. bijlage 1: Participatievisie
b. bijlagen 2, 3 en 4: raadsbesluiten verordeningen (Participatie, Inkomensvoorziening Participatiewet en Cliëntenparticipatie Participatiewet)
c. bijlage 5: inhoudelijke toelichting gemeentelijke beleidsruimte bij verordeningen
d. bijlage 6, 7 en 8: toelichtingen verordeningen - bijlage 9, 10 en 11: adviezen cliëntenraad HBEL verordeningen
2. De Participatievisie en de drie verordeningen ter vaststelling voorleggen aan de raad
 
Onderwerp- Visie, doelstellingen, activiteiten, indicatoren en budgetten sociaal domein
Korte inhoud: In het memo van oktober aan de raad over de opzet van het programma sociaal domein werd inzicht gegeven in:
• de achtergrond van het samenvoegen van de verschillende programma’s binnen het sociaal domein en de opbouw daarbinnen op basis van het advies van de BBV;
• de visie en doelstellingen voor de verschillende onderdelen van het programma;
• welke onderdelen van de huidige programma’s in het programma sociaal domein terugkomen en de budgetten die daarbij horen op basis van de huidige ramingen.

Inmiddels zijn de doelstellingen aangevuld met activiteiten en indicatoren en zijn de budgetten ingedeeld naar de hoofdindeling:

 1. Sociale basisvoorzieningen
 2. Eerstelijns ondersteuning
 3. Tweedelijns ondersteuning
 4. Bescherming en veiligheid
 5. Eigen bijdragen
Hiermee is het nieuwe programma Sociaal domein compleet en kan de programmabegroting 2015 hierop aangepast worden.

Toelichting budgetverdeling
De op dit moment beschikbare informatie over cliënten, zorggebruik en kosten is nog niet betrouwbaar genoeg om de startsituatie goed vast te stellen: informatie is niet compleet, niet goed verdeeld op basis van het woonplaatsbeginsel en er zijn onverklaarbare verschillen tussen aanleveringen uit verschillende bronnen. Ook wordt er nog geschoven met cliënten van de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz overgangsrecht), waardoor het budget zal gaan dalen (wordt verwerkt in de meicirculaire 2015).

In de toelichting op het programma is een overzicht opgenomen van de uitsplitsing van budget voor de nieuwe taken. Deze uitsplitsing en de genoemde aantallen cliënten zijn gebaseerd op de informatie die al in de informatienota is opgenomen, op onderdelen aangepast op nieuwe inzichten die zijn ontstaan naar aanleiding van nieuwe landelijke cijfers en verkregen informatie uit het inkoopproces.

Ter inzage liggende stukken
De gedetailleerde begrotingswijziging en de productindeling na wijziging worden ter inzage gelegd

Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De activiteiten en indicatoren en budgetten van het programma Sociaal domein vast te stellen;
 2. Kennis te nemen van de memo Monitoring en evaluatie;
 3. De bijbehorende begrotingswijziging aan de raad voor te leggen.