Collegebesluitenlijst 12 augustus 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2014Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp - Besluitenlijsten 5 augustus 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp -  Reactie op rapport verkenners “Gooi- en Vechtstreek: regio met een plus!?”
Korte inhoud: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 6 november 2013 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een advies uitgebracht over het bestuurlijk perspectief van de Regio Gooi- en Vechtstreek. In dit advies werd voorgesteld voor de Regio Gooi- en Vechtstreek een verdiepende verkenning uit te voeren naar het meest gewenste middellange termijn perspectief. Deze zou vóór 1 april 2014 moeten zijn afgerond. Tevens werd een herindeling geadviseerd tussen Bussum, Naarden en Muiden. De verkenning is begin 2014 gestart. Op 15 april jl. is door de verkenners, mevrouw Te Grotenhuis en de heer Jansen, het rapport aan de regiobestuurders gepresenteerd. Door de provincie is in eerste instantie verzocht hier vóór 1 juli a.s. op te reageren. Vervolgens is deze reactietermijn op verzoek van verschillende gemeenten verlengd naar 1 oktober a.s.. In de bij dit voorstel behorende Notitie wordt ingegaan op het rapport van de verkenners.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Akkoord gaan met de bij dit voorstel behorende notitie.
  2. Akkoord gaan met het bij dit voorstel behorende raadsvoorstel en met de brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

 
Onderwerp - Planning Provinciaal Inpassingsplan HOV
Korte inhoud: In bijgaand memo wordt aangegeven wanneer er van de raad een reactie wordt verwacht op het Provinviaal Inpassingsplan HOV, ook informeert het college de raad over de stand van zaken van de uitvoering van de second opinion.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met bijgaande memo inzake de planning van het Provinciaal Inpassingsplan HOV en besluit om het memo ter kennisname naar de raad te sturen.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken

 
Onderwerp - Geïntegreerd plan van aanpak Sociaal Domein en herijking financiën BLARICUM
Korte inhoud: Door het onderbrengen van de Wmo/Awbz taken van Eemnes bij de regio Gooi en Vecht, is besloten om de beide projectorganisaties Sociaal Domein voor Blaricum & Laren en Eemnes vanaf juni te integreren. Daartoe zijn de plannen van aanpak geïntegreerd en zijn de kosten voor het project herijkt. In dit voorstel wordt belicht wat er tot op heden besteed is binnen het sociaal domein en wat de prognose is voor de rest van het jaar. Daaruit blijkt dat de reeds beschikbaar gestelde budgetten toereikend zijn. Voor Laren geldt dit onder de voorwaarde dat er nog aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. Voorgesteld wordt om het batig saldo per gemeente beschikbaar te houden voor projectactiviteiten die conform het plan van aanpak in 2015 worden afgerond.
Besluit: Besloten wordt:
  1. In te stemmen met het geïntegreerde plan van aanpak voor het project sociaal domein
  2. Kennis te nemen van de prognose van de kosten van het project sociaal domein voor 2014.
  3. De raad via een memo te informeren over het bijgestelde plan voor aanpak en de prognose van de kosten.