Collegebesluitenlijst 13 mei 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 6 mei 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Eemnesserweg, glasvezelmantelbuizen
Korte inhoud: Maandag 12 mei is er gestart met de werkzaamheden aan de Blaricummertollaan-Eemnesserweg. E-Fiber heeft aangeven vooruitlopend op de "verglazing" van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren mantelbuizen te willen leggen in de Eemnesserweg.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met het voorfinancieren van de mantelbuizen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Beslissing op bezwaar tegen besluit tot afwijzing van een aanvraag om vervoersvoorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
Besluit: Conform advies wordt besloten het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Onderwerp- Informatienota Sociaal Domein
Korte inhoud: De informatienota is opgesteld in het kader van de voorbereiding van de nieuwe raad op het sociaal domein. In de nota wordt een samenvattend overzicht gegeven van de drie wetten die met in gang van 1 januari 2015 van kracht worden en de stand van zaken in voorbereiding in het bijzonder in de regio Gooi en Vecht. De nota bevat diverse kaders die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan snel. Op onderdelen moet de nota, onder verantwoordelijkheid van de wethouder nog worden aangevuld met informatie die nu nog niet, maar voor de raadsvergadering wel bekend is.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. De informatienota vast te stellen
  2. De wethouder voor het sociaal domein te mandateren om de informatienota waar nodig te actualiseren voor de raadsvergadering
  3. De informatienota voor te leggen aan de raad
  4. De raad voor te stellen om de beslispunten te laten vaststellen
 
Onderwerp- Wmo-adviesraad Blaricum
Korte inhoud: De Wmo-adviesraad Blaricum bestaat nog uit 4 leden en een secretaris. Op grond van de Verordening bestaat de adviesraad uit minimaal 4 en maximaal 10 leden + een voorzitter en een secretaris.
Besluit: Conform advies wordt besloten overeenkomstig de voordracht van de adviesraad:
  1. Mevrouw M.C.H. Cornelis-Carstens als lid van de Wmo-adviesraad te ontslaan onder gelijktijdige benoeming tot onafhankelijk voorzitter van de adviesraad;
  2. Mevrouw V. van Loo, mevrouw M. Haarsma-Stoelinga en de heer J. Min te benoemen als lid van de Wmo-adviesraad Blaricum.
     

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Stoplichtrapportage bij 1e kwartaalrapportage 2014 BEL Combinatie
Korte inhoud: Drie keer per jaar stelt de BEL Combinatie een kwartaalrapportage op m.b.t. diverse (bedrijfsvoerings) aspecten, zoals o.a. de ontwikkeling van de DVO-uren, de inhuur- en salarisbudgetten, de diverse kostenplaatsen, het informatieplan, het ziekteverzuim en de servicenormen. Deze rapportages zijn primair bedoeld t.b.v. het AB en DB van de BEL Combinatie; besloten is dat de colleges en raden van de drie gemeenten een stoplichtrapportage ontvangen, waarin de hoofdlijnen m.b.t. bovenstaande onderwerpen zijn weergegeven.
Besluit: Conform advies wordt besloten het raadsvoorstel voor te leggen aan de raad.