Collegebesluitenlijst 14 januari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 januari 2014

 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 7 januari 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Actiepuntenverslagen Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Korte inhoud: het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa Welzijn, politie Gooi & Vechtstreek, Stichting Halt en gemeente in het kader van het project Hard/t voor Jeugd Blaricum
Besluit: Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de actiepuntenverslagen van 17 september en 22 november 2013 van het Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.
 
Onderwerp- Verschillenanalyse regio Gooi en Vecht/Eemland
Besluit : Conform
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Vaststellen Uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Woongebied B
Korte inhoud: De raad heeft op 16 mei 2007 het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp vastgesteld. Dit is een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsplicht voor alle deelplannen. Het ontwerp uitwerkingsplan voor Deelplan Woongebied B heeft vanaf 29 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen en instanties zijn uitgenodigd te reageren in het kader van het wettelijk vooroverleg. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Er is één ambtshalve wijziging doorgevoerd.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het Uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Woongebied B vaststellen, conform artikel 12 van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp;
  2. Het besluit en Uitwerkingsplan Blaricummermeent deelplan woongebied B conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage leggen.