Collegebesluitenlijst 14 oktober 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco secretaris


Afwezig:
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 7 oktober 2014
Besluit: De besluitenlijsten worden met een kleine tekstuele wijziging vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp- Besluit last onder dwangsom inzake zonder vergunning gerealiseerde dakterras.
Korte inhoud: Geconstateerd is dat op een perceel aan de Eerste Molenweg een dakterras is gerealiseerd op een aanbouw en een (voormalige) garage. Het realiseren van een dakterras is niet vergunningsvrij. Dit dakterras kan niet worden gelegaliseerd. De eigenaar heeft een vooraankondiging last onder dwangsom ontvangen en hij heeft hierop zijn zienswijze kenbaar gemaakt. U dient thans een besluit te nemen over de last onder dwangsom.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Aan de eigenaar van de Eerste Molenweg 48 een last onder dwangsom op te leggen;
  2. De last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenaar.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Overname beheer Pleegzorgfonds 2015.
Korte inhoud: Gezamenlijk (met de andere gemeenten) overnemen beheer Pleegzorgfonds van de Provincie NH voor 2015
Besluit: Het college besluit:
  1. De Provincie Noord-Holland draagt het, door hen gevulde, pleegzorgfonds over aan de regio’s in Noord-Holland in 2015. Het beheer van het Pleegzorgfonds wordt gezamenlijk met de gemeenten van de jeugdzorgregio’s binnen de Provincie Noord-Holland (met uitzondering van de Stadsregio Amsterdam) overgenomen van de Provincie voor het jaar 2015 volgens de reeds geldende criteria. Voor het beheer van het fonds wordt een ambtelijke begeleidingsgroep ingesteld bestaande uit contactpersonen van de Noord-Hollandse regio’s. Vanuit de begeleidingsgroep is er een contactpersoon die contacten onderhoudt met het NFK (Nationale Fonds Kinderhulp).
  2. De begeleidingsgroep in het jaar 2015 een advies te laten opstellen op basis van de integrale kwartaalrapportages(door het NFK opgesteld per regio) over het al dan niet voortzetten van het pleegouderfonds per 1-1-2016. Voor eventuele overgebleven middelen uit het jaar 2015 wordt een passende oplossing gezocht, deze hoeven niet teruggestort te worden naar de Provincie.
  3. Uitspreken dat de overname van het beheer in 2015 niet automatisch leidt tot voortzetting van het fonds per 1-1-2016. Het is aan de gemeenten of zij in 2016 e.v. ook een dergelijke voorziening willen creëren voor de pleegouders.
 
Onderwerp- Memo opzet programma sociaal domein
Korte inhoud: In de lokale keuzenota en de afzonderlijke verordeningen zijn de beleidsmatige keuzes voor het sociaal domein vastgelegd. Omdat de voorbereiding hiervan parallel liep aan de voorbereiding van de programmabegroting 2015, konden deze beleidsmatige keuzes niet in de programmabegroting worden verwerkt.
In het memo aan de raad over de opzet van het programma sociaal domein wordt inzicht gegeven in:
• de achtergrond van het samenvoegen van de verschillende programma’s binnen het sociaal domein en de opbouw daarbinnen op basis van het advies van de BBV;
• de visie en doelstellingen voor de verschillende onderdelen van het programma;
• welke onderdelen van de huidige programma’s in het programma sociaal domein terugkomen en de budgetten die daarbij horen op basis van de huidige ramingen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het memo over de opzet van het programma Sociaal Domein vast te stellen;
  2. Het memo aan de raad voor te leggen, zodat het bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling kan worden betrokken.
 
Onderwerp- Actiepuntenverslag Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Korte inhoud: Het college wordt geinformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt, Coop en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Blaricum
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de actiepuntenverslagen van 1 juli en 16 september 2014 van het Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.