Collegebesluitenlijst 15 april 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 april 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 8 april 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Standplaatsenbeleid Blaricum
Korte inhoud: De beleidsnotitie standplaatsen, vastgesteld op 10 augustus 1993, is zodanig verouderd dat deze niet meer aansluit op huidige wet- en regelgeving.
Besluit: Conform advies wordt besloten de  Beleidsnotitie standplaatsen, vastgesteld op 10 augustus 1993, in te trekken.

Onderwerp- Bekrachtiging mandaatbesluit Bevolkingszorg Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Tijdens een ramp of crises zijn bepaalde gemeentelijke sleutelfunctionarissen actief om bevolkingszorg te organiseren. Om dit slagvaardig te kunnen doen hebben de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de veiligheidsregio Flevoland een voorstel gedaan om deze sleutelfunctionarissen mandaat te geven om de crisisorganisatie te activeren en tot een bepaald bedrag uitgaven te doen. Dit mandaatbesluit is in het algemeen bestuur van beide veiligheidsregio's besproken en vastgesteld. De laatste stap is het per gemeente bekrachtigen van dit mandaatbesluit.
Besluit: Conform advies wordt besloten het mandaatbesluit crisisorganisatie bevolkingszorg 2013 Flevoland en Gooi en Vechtstreek te bekrachtigen.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Afvoeren pand Eemnesserweg 24A van de lijst beeldbepalende panden, zowel van de Welstandsnota als het bestemmingsplan Villagebieden 2013
Korte inhoud: Eemnesserweg 24 en 24A zijn destijds als woning respectievelijk bedrijfsruimte gebouwd (architectuur Piet Elling). Vanwege de ensemblewaardering is op basis van de opgemaakte beschrijving zijn deze panden als beeldbepalend aangemerkt, zowel in de Welstandsnota als het bestemmingsplan Villagebieden 2013. Omdat in 2010 geen weigeringsgronden bestonden is voor nummer 24A een sloopvergunning verleend. Van deze vergunning is in 2013 gebruik gemaakt. Hierdoor resteert nog maar de helft van de bouwen. Er is gesloopt tot aan de eigendomsgrens waardoor nummer 24A aan de zijkant helemaal open ligt. Wij hebben het verzoek van de eigenaar van n ummer 24A om het pand van de lijst van beeldbepalende panden af te voeren voorgelegd aan de opsteller van de beschrijving als de commissei voor ruimtelijke kwaliteit. Beide adviseurs zijn van mening dat de ensemblewaarde verloren is gegaan en dat de status van beeldbepalend pand is komen te vervallen.
Besluit: Conform advies wordt besloten verzoekster te antwoorden, dat het pand Eemnesserweg 24A bij de eerstvolgende aanpassing van de Welstandsnota en ook het bestemmingsplan Villagebieden 2013 van de lijst van beeldbepalende panden wordt geschrapt.

Onderwerp- Verzoek om toepassing ontheffing bestemmingsplan Dorp
Korte inhoud: Blaer is een lunchroom welke is gevestigd aan de Dorpsstraat 8a te Blaricum. In de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een goed lopende zaak. Het verzoek is om tot restaurant te mogen doorgroeien. Het bestemmingsplan biedt die mogelijkheid op grond van een binnenplanse ontheffing op grond van artikel 6 lid 6.
Besluit: Het college besluit gemotiveerd niet in te stemmen met het toepassen van de ontheffing.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Verzoek C1000 mbt Centrumplan Bijvanck
Korte inhoud: Op 8 maart 2012 is een koopovereenkomst gesloten met de C1000 in de Bijvanck betreffende een strook gemeentegrond die al bij de C1000 in gebruik was. In artikel 10.3 van de overeenkomst is aangegeven dat de C1000 ten behoeve van de herontwikkeling van het winkelcentrum het winkelpand een upgrade/facelift zal geven conform het ontwerp “Reystyling gevels C1000 Bijvanck Blaricum van Roeleveld-Sikkes architecten, d.d. 20-12-2011”. Dat zou moeten gebeuren uiterlijk 2 jaar nadat de bouwvergunning voor het herontwikkelingsplan is verleend. Nu mogelijk het herontwikkelingsplan niet wordt uitgevoerd maar een renovatieplan, vraagt de C1000 om ontheffing van deze bepaling.
Besluit: Conform advies wordt besloten geen ontheffing te verlenen van artikel 10.3 van de koopovereenkomst met de C1000. De C1000 meedelen, dat het reystylingplan niet uitgevoerd hoeft te worden zolang er geen bouwvergunning wordt verleend voor de herontwikkelingsplan van het winkelcentrum in de Bijvanck.