Collegebesluitenlijst 15 juli 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 juli 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


Afwezig:
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 8 juli 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis

- -

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp- Realiseren zorgwoningen Prins Hendriklaan 26 en Torenlaan 50
Korte inhoud: Voor de percelen Prins Hendriklaan 26 en Torenlaan 50 (Nederheem) zijn ontwikkelaars bezig met het maken van plannen voor de bouw / verbouw van appartementen voor mensen met een zorgbehoefte. Deze plannen zijn strijdig met de vigerende bestemmingsplannen. Bezien moet worden of u en de gemeenteraad bereid zijn om de bestemmingsplannen aan te passen dan wel af te wijken van de bestemmingsplannen en onder welke voorwaarden.
Besluit: Conform advies wordt besloten initiatiefnemers mee delen dat het college bereid is om aan de raad voor te stellen de bestemmingsplannen te wijzigen dan wel een grote planologische afwijking toe te staan, onder voorwaarde dat:
  1. Er een voldoende ruimtelijke onderbouwing wordt ingediend door initiatiefnemers;
  2. Initiatiefnemers met de gemeente een planschadeovereenkomst sluiten;
  3. Initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst sluiten dat de panden alleen gebruikt mogen worden voor AWBZ gefinancierde zorg met een vrijwaring en zekerheidsstelling ter zake van de nakoming hiervan.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Blaricum
Korte inhoud: Op 10 september 2013 is besloten een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Doel van het IHP is om in beeld te brengen of de onderwijshuisvesting de komende jaren toereikend is voor de huisvesting van basisschoolleerlingen en het verstrekken van gymnastiekonderwijs. Ook wordt de technische staat van beide onderwijsgebouwen uitgewerkt. In november 2013 is 4Advies gestart met het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan Blaricum. Na een inventarisatie van de huisvestingsaccommodatie, gesprekken met de directies van de basisscholen en een onafhankelijke bouwkundige opname is een concept IHP opgesteld. Deze concept versie is teruggekoppeld en besproken met de directeuren van de basisscholen in de gemeente. Thans ligt een eerste concept versie IHP voor ter behandeling in uw college. Na voorlopige vaststelling van het concept kan dit IHP voor advies worden doorgezonden naar de betreffende schoolbesturen.
Besluit: Conform advies wordt besloten het IHP voorlopig vast te stellen en voor advies, via schriftelijke communicatie, voor te leggen aan het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)