Collegebesluitenlijst 16 december 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 december 2014

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
 
Onderwerp -  Besluitenlijst 9 december 2014.
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp -  Verslag Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Korte inhoud: Het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt, Coop en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Blaricum
Besluit: Conform advies wordt besloten kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 25 november 2014 van het Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.
 
Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong
 
Onderwerp -  Milieuprogramma 2015
Korte inhoud: Jaarlijks wordt een milieuprogramma opgesteld. Hierin staan de projecten en activiteiten opgenomen die in het kader van milieu worden uitgevoerd. Een milieuprogramma wordt vastgesteld voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het milieuprogramma 2015 wordt derhalve nu ter vaststelling aangeboden.
Besluit: Conform wordt besloten het milieuprogramma 2015 vast te stellen en deze ter kennis aan de Raad aan te bieden
 
Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken
 
Onderwerp - Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gemeente Blaricum
Korte inhoud: De Raad heeft voor de periode 2011-2014 het Voor- en vroegschoolse educatie en peuterspeelzalen(subsidie)beleid vastgesteld. Het kabinet heeft plannen aangekondigd om kinderopvang en peuterspeelzaalwerk met ingang van 1 januari 2017 te harmoniseren. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is het verstandig dat de gesubsidieerde peuterspeelzalen zich omvormen naar peuteropvang. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de gesubsidieerde peuterspeelzalen in Blaricum. De in de begroting 2014 geraamde subsidiegelden zijn uitgangspunt om deze omvorming tot stand te brengen. De omvorming dient in 2015 tot stand te worden gebracht. Als gevolg van de omvorming wordt vanaf 2016 een bezuiniging verwacht.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel en besluit inhoudende de vaststelling van bijgaande notitie 'Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gemeente Blaricum van 16 december 2014' waaronder specifiek de beslispunten zoals verwoord op bladzijde 25 van de notitie waardoor er voor de periode 2015-2017 een nieuw beleid wordt vastgesteld voor het subsidiëren van peuterspeelzalen inclusief de Voor- en vroegschoolse educatie.

Onderwerp -  Afspraken huisartsen en regionale inrichting consultatie & adviesteam
Korte inhoud: Organisatie expertise jeugd voor de toegang tot jeugdhulp door gemeenten en huisartsen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de samenwerkingsafspraken over de toegang tot jeugdhulp met de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken;
 2. De voorzitter van de stuurgroep Jeugd Gooi en Vechtstreek, mevrouw N. van Ramshorst, te mandateren om namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum de samenwerkingsafspraken te ondertekenen over de toegang tot jeugdhulp met de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken;
 3. Een budget van € 4.249 beschikbaar te stellen voor het regionale Consulatie en Adviesteam Jeugd in 2015;
 4. Een budget van € 313 beschikbaar stellen voor de bekostiging van juridische expertise jeugd in 2015.
Onderwerp -  Nadere regels jeugd
Korte inhoud: Vaststellen Nadere regels Jeugd
Besluit: Conform advies wordt besloten de nadere regels en de toelichting daarop (inclusief bijlage) behorend bij de verordening Jeugdhulp gemeente Blaricum 2015 vast te stellen.

Onderwerp -  Aanvraag subsidie muziekproject OBB
Korte inhoud: Er is een aanvraag ingediend voor het geven van muziekonderwijs aan leerlingen van de OBB. Deze aanvraag is beoordeeld op grond van de verordening materiële en financiële gelijkstelling.
Besluit: Conform advies wordt besloten de aanvraag van de Openbare Basisschool Blaricum, omtrent een gemeentelijke bijdrage aan het muziekproject, op grond van de verordening Materiële en Financiële Gelijkstelling af te wijzen.

Onderwerp -  Beschermd wonen.
Korte inhoud: Het kabinet hevelt beschermd wonen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In de Wmo 2015 wordt beschermd wonen een maatwerkvoorziening. Beschermd wonen is een verblijfsvoorziening voor personen met een psychische aandoening en/of psychosociale beperkingen die niet in staat zijn zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het ‘Contractdocument beschermd wonen Gooi en Vechtstreek 2015’ en bijbehorende ‘Overeenkomst beschermd wonen Gooi en Vechtstreek 2015’ vast te stellen;
 2. Volmacht te verlenen aan de programmamanager sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om de ‘Overeenkomst beschermd wonen Gooi en Vechtstreek 2015’ af te sluiten met aanbieders beschermd wonen;
 3. Volmacht te verlenen aan de programmamanager sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om voor het beschermd wonen het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding;
 4. Vanaf 1 januari 2015 garant te staan voor het financiële risico met betrekking tot het regionale budget voor beschermd wonen, waarbij de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren aan het einde van het uitvoeringsjaar het financiële risico (voor- en nadelen) delen op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek geregistreerde inwonertal (stand gemeten op 1 januari van het betreffende uitvoeringsjaar);
 5. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken om vanaf 1 januari 2015 voor het beschermd wonen, de taken marktmeesterschap, inkoop en contractbeheer uit te voeren en hiervoor jaarlijks vanuit het regionale budget beschermd wonen € 120.000,- te reserveren;
 6. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken om in 2014 eenmalig € 50.000,- vanuit het regionale budget beschermd wonen ter beschikking te stellen aan de gezamenlijke uitvoeringsdiensten HBEL, Hilversum, BMN, Weesp en Wijdemeren voor het inrichten van de toegang tot het beschermd wonen;
 7. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken om vanaf 1 januari 2015 jaarlijks vanuit het regionale budget beschermd wonen € 40.000,- te reserveren voor beleidsontwikkeling en accounthouderschap op het terrein van beschermd wonen en voor de invulling van dit budget voorstellen te ontwikkelen en deze voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Gooi en Vechtstreek.
Onderwerp -  Bezwaar tegen oplegging eigen bijdrage bij toekenning traplift
Korte inhoud: Aanvraagster heeft bezwaar gemaakt tegen de oplegging van een eigen bijdrage ten behoeve van de plaatsing van een traplift. Op grond van het advies van de bezwarencommissie wordt u nu voorgesteld het bezwaar ongegrond te verklaren.
Besluit: Conform advies wordt besloten het bezwaarschrift tegen het besluit van 17 juli 2014 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Onderwerp - Gemeenschappelijke regeling Soza HBEL; afstemming op nieuwe taken sociaal domein
Korte inhoud: De invoering van nieuwe gemeentelijke taken binnen het sociaal domein per 1 januari 2015 heeft betekenis voor de “Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008” (GR), op basis waarvan de intergemeentelijke afdeling sociale zaken HBEL (de uitvoeringsorganisatie) is vormgegeven. De bij de GR behorende bijlage met een overzicht van uit te voeren wet- en regelgeving dient in verband hiermee te worden aangepast.
Besluit: Conform advies wordt besloten de bijlage 1 d.d. 1-1-2015, behorende bij de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008 vast te stellen.

Onderwerp -  Organisatie project sociaal domein 2015
Korte inhoud: Het project sociaal domein eindigt per 1-1-2015. Er liggen echter vanaf 1-1-2015 nog veel uitdagingen op ons bord. In dit voorstel worden besluiten gevraagd over de inzet van capaciteit en de bijbehorende budgetten.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de formatieve inzet voor het project sociaal domein 2015 voor in totaal € 100.983;
 2. Dit budget te dekken uit de reguliere DVO voor € 46.080 en uit het restant budget van 2014 voor € 54.903;
 3. Het restant budget van 2014 ad € 54.903 mee te nemen bij de overhevelingsbudgetten;
 4. Vooruitlopend op de vaststelling van de overhevelingsbudgetten door de raad in maart 2015 in te stemmen met de besteding van het budget vanaf 1 januari 2015;
 5. De raad nu reeds via een memo te informeren.
Onderwerp - Samenwerkingsafspraken Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde instellingen
Korte inhoud: De gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen moeten samen werken bij de toeleiding naar en de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Volgens de Jeugdwet moeten er twee protocollen opgesteld worden met afspraken tussen de gemeente en Raad voor de Kinderbescherming (Art. 3.1 lid 5) en tussen de gemeente en Gecertificeerde Instellingen (Art. 3.5 lid 5).
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met het samenwerkingsprotocol gemeente, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde instellingen;
 2. Wethouder B. Lüken te mandateren om het samenwerkingsprotocol te ondertekenen.