Collegebesluitenlijst 16 september 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 september 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 9 september 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp- Koopovereenkomst Heilijgers voor gronden in deelplan B van De Blaricummermeent
Met Heilijgers worden sinds medio 2013 gesprekken gevoerd over ontwikkeling van 14 grondgebonden woningen. Dit heeft geresulteerd in ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp voor de woningen en de voorwaarden en condities voor grondaankoop in
deelplan B.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen en deze in 2-voud ondertekenen
  2. Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de koopovereenkomst namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum
 
Onderwerp- Verkoop ambtswoning Koggewagen 30
Korte inhoud: Bij collegebesluit d.d. 18 februari 2014 heeft het college het besluit genomen tot verkoop over te gaan van de ambtswoning Koggewagen 30. Met Van Gooische Huize Makelaardij is een dienstverleningsovereenkomst gesloten om de verkoop ter hand te nemen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met het bod van € 445.000,- kosten koper voor de woning Koggewagen 30.
2. De financiële consequenties van de verkoop verwerken conform het besluit d.d. 18 februari 2014.
3. De raad via memo te informeren.
 
Onderwerp- Actualisering treasurystatuut
Korte inhoud: Door nieuwe wetgeving (schatkistbankieren) is het treasurystatuut niet meer actueel. Met deze aanpassingen loopt het statuut weer gelijk op met de bestaande wetgeving. Daarnaast is er een knip gemaakt in de wettelijke spelregels en de eigen spelregels. Alleen de eigen spelregels zijn in het nieuwe treasurystatuut opgenomen. In het treasurystatuut staat voor het totale beeld wel een toelichting op het wettelijk kader.
Besluit: Conform advies wordt besloten het treasurystatuut ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp- Beheerplan Riolering 2014-2017 Blaricum
Korte inhoud: De gemeente Blaricum heeft in 2013 het Gemeentelijk Rioleringsplan Blaricum (GRP) voor de planperiode 2012-2017 vastgesteld. Het GRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling geeft van de gemeentelijke water(zorg)taken in de planperiode. Het beheerplan riolering is de schakel tussen het GRP en het jaarlijkse uitvoeringsprogramma GRP. Het geeft concreet aan wat de gemeente aan riolering beheert, wat de onderhoudstoestand is van de riolering en wat de beheerkosten zijn op korte en middellange termijn. In dit voorstel wordt uw college gevraagd om in te stemmen met het bijgevoegde Beheerplan Riolering Blaricum voor de planperiode 2014 tot en met 2017.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Vaststellen van het Beheerplan Riolering Blaricum 2014-2017;
  2. Aan het presidium voor te stellen om het beheerplan in een van de volgende RTG’s te presenteren.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Verordeningen Sociaal Domein
Korte inhoud: Vaststelling verordeningen sociaal domein en mandaatbesluiten.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. De Raad voor te stellen in te stemmen met de Verordening sociaal domein Blaricum 2015, Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Blaricum 2015 en de Verordening jeugdhulp Blaricum 2015.
  2. Kennis te nemen van de adviezen van de Wmo-raad Blaricum over de Verordening sociaal domein, de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening jeugdhulp.
  3. Kennis te nemen van het advies van de Cliëntenraad Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren over de Verordening sociaal domein.
  4. Vast te stellen de Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Blaricum 2015.
  5. Mandaat te verlenen aan RIBW Huizen en Stichting Blijf groep Amsterdam tot het, binnen de wettelijke kaders, opleggen en innen van eigen kosten/ bijdragen in de opvang.