Collegebesluitenlijst 18 februari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014


Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp: Besluitenlijsten 11 februari 2014
Besluit - Conform vastgesteld.

 

Onderwerp: Wijziging wet met betrekking tot de basisregistratie
Korte inhoud: De wet GBA is gewijzigd in de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP). Eén van de inhoudelijke wijzigigingen betreft de verplichting om toezichthouders aan te wijzen die toezicht houden op onder andere een correcte inschrijving in de basisregistratie. Dit voorstel ziet op de aanwijzing van die toezichthouders
Besluit - Conform advies wordt besloten de heren E. Egirgen en G. Koster aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 4.2 Wet BRP.

 

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Korte inhoud: De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de OFGV dient aangepast te worden zodat de DVO de mogelijkheid biedt om via werkafspraken de couleur locale uit te werken. Verder is de DVO amtelijk afgestemd.
Besluit - Conform advies wordt besloten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)  aan te gaan door deze te ondertekenen.


Onderwerp: Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014
Korte inhoud: het uitvoeringsprogramma 2014 dient ter kennisname aan te worden geboden aan de Raad. Voorstel is om hier met bijgevoegd memo uitvoering aan te geven
Besluit - Conform advies wordt besloten het uitvoeringsprogramma 2014 aan te bieden aan de raad met bijbehorend memo, zodat dit ten behoeve van de rondetafelgesprekken in maart kan worden aangeboden.

 

Onderwerp: Ondertekening nieuw Convenant Gebiedsgericht Grondwater Beheer 't Gooi
Besluit - Conform advies wordt besloten:

 1. Kennis te nemen van nieuw Convenant Gebiedsgericht Grondwater Beheer \’t Gooi;
 2. Te besluiten tot het aangaan van het convenant;
 3. De wethouder volmacht te geven om het convenant te ondertekenen.

Onderwerp: Bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 17 december 2013 advies uitgebracht.
Besluit - Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften wordt besloten het bestreden besluit in stand te laten, met aanvullende onderbouwing van het aantal parkeerplaatsen.

 

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.J.M. De Ridder

Onderwerp: Informeren raad dmv raadsmemo stand van zaken Villa Primair
Korte inhoud: De afgelopen periode bent u op verschillende momenten in de vorm van raadsmemo over Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Villa Primair) geïnformeerd. In dit raadsmemo worden de laatste ontwikkelingen toegelicht, zoals: Intrekken besluit uittreden gemeente Bussum, de begroting en de meerjarenbegroting, rolverdeling GO-RvT en de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder.
Besluit - Conform advies wordt besloten de raad conform raadsmemo te informeren over de stand van zaken van het Openbaar onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.

 

Onderwerp: Voor- en vroegschoolse educatie (inspectie en evaluatie)
Korte inhoud: Op 19 april 2013 heeft de gemeente Blaricum het definitief rapport kwaliteit VVE Blaricum ontvangen. In het rapport waarin de gemeente wordt beoordeeld komt tot uitdrukking dat de inspectie ontwikkelpunten ziet op een aantal onderdelen. Het inspectierapport is afgestemd met alle betrokken partijen. Er zijn afspraken gemaakt om de verbeterpunten tot stand te brengen. Het college wordt hierover geinformeerd.
Besluit - Conform advies wordt besloten:

 1. Kennis te nemen van de acties die zijnondernomen op basis van het rapport van de inspectie OCW van 19 april 2013 met de partijen die betrokken zijn bij het Voor- en vroegschoolse beleid gemeente Blaricum en
 2. Het inspectierapport en de afspraken te beschouwen als de evaluatie van het gemeentelijk VVE beleid 2011-2013

Onderwerp: Bezwaarschriften tegen het besluit tot terugvordering van voorschot op bijstand en tegen afwijzing van een aanvraag om bijstand op grond van de Wet werk en bijstand.
Korte inhoud: Op 14 mei 2013 heeft bezwaarmaker voor de tweede keer een aanvraag ingediend om bijstand met ingang van 2 november 2012 ter voorziening in de noodzakelijke kosten van het bestaan op grond van de WWB. Er is ambtshalve op 3 juli en 23 juli 2013 een voorschot verleend. Bij primair besluit van 6 augustus 2013, verzonden 7 augustus 2013, is namens uw college besloten de aanvraag om bijstand af te wijzen. Bij primair besluit van 6 augustus 2013, verzonden 6 augustus 2013, zijn de eerder verleende voorschotten van in totaal € 1.000,00 teruggevorderd. Tegen voornoemde besluiten heeft bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend. Uw college wordt nu verzocht een besluit op het bezwaarschrift te nemen.
Besluit - Conform advies wordt besloten om conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften:

 1. Het primaire besluit van 6 augustus 2013, verzonden 7 augustus 2013, in stand te laten met de aanvulling dat het verzoek bijstandsuitkering over de periode van 2 november 2012 tot en met 7 augustus 2013 is afgewezen;
 2. Het primaire besluit van 6 augustus 2013, verzonden 6 augustus 2013, in stand te laten;
 3. Het verzoek om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

Onderwerp: Procedure OOGO i.v.m. invoering Passend Onderwijs
Korte inhoud: Op 1 augustus 2014 wordt het Passend Onderwijs ingevoerd via wijzigingen van diverse onderwijswetten. Vanaf dat moment hebben scholen de zorgplicht om iedere leerling de noodzakelijke ondersteuning te bieden en een passende plek te geven op een van de scholen binnen het samenwerkingsverband. In de nieuwe Jeugdwet is een paragraaf opgenomen waarin de gemeente op haar beurt “op overeenstemming gericht overleg” moet voeren met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs over het voorgenomen beleid voor de (gemeentelijke) Jeugdzorg.
Besluit - Conform advies wordt besloten:

 1. De bijgevoegde procedure "op overeenstemming gericht overleg(OOGO) Passend onderwijs" vaststellen.
 2. De bijgevoegde overeenkomst OGOO namens de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes te laten ondertekenen door de voorzitter van de stuurgroep OGOO Passend onderwijs Gooi en Vechtstreek, wethouder onderwijs E. Boog
 3. De uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst via de Griffie verzenden aan de raadsleden.

 

Portefeuillehouder Wethouder, de heer P.M. Smit

Onderwerp: Resultaatbestemming 2013/ overheveling exploitatiebudget 2013 naar 2014
Korte inhoud: In 2013 zijn ten behoeve van specifieke projecten budgetten beschikbaar gesteld. Voor de projecten die in 2013 niet zijn afgerond wordt de raad verzocht het restantbudget van deze eenmalige projecten in 2014 beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de algemene reserve omdat het rekeningresultaat via deze reserve wordt afgewikkeld.
Besluit - Conform advies wordt besloten:

 1. Bij de vaststelling van het exploitatieresultaat 2013 voor te stellen het benodigde budget van € 268.188 in 2014 beschikbaar te stellen voor de benoemde projecten;
 2. Te dekken uit de algemene reserve een bedrag van € 268.188
 3. Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekening 2013.

Onderwerp: Versnelde afhandeling WOZ-bezwaarschriften
Korte inhoud: In deze notitie wordt een vervolgvoorstel gedaan naar aanleiding van de positieve uitkomsten uit het pilotproject “Versnelde afhandeling WOZ-bezwaarschriften’ dat het Team Heffen en Waarderen in 2013 hield. De resultaten van deze pilot waren dermate goed dat deze positief hebben doorgewerkt in het oordeel van de Waarderingskamer van januari 2014. Het oordeel van de Waarderingskamer is namelijk van “behoeft verbetering” naar de status “naar behoren” aangepast. Ook is het aantal beroepszaken in 2013 (18 beroepszaken) sterk gedaald ten opzichte van het jaar 2012 (38 beroepszaken). Om deze positieve trend voort te zetten is het Team Heffen en Waarderen voornemens om deze geslaagde pilot voor het belastingjaar 2014 uit te breiden.
Besluit - Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met voorstel en financiering “versnelde WOZ-bezwaarschriften” afhandeling.

 

Onderwerp: Verkoop ambtswoning Koggewagen 30
Korte inhoud: De burgemeester van de gemeente Blaricum, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch heeft aangegeven de ambtswoning te zullen verlaten wegens aankoop van een privé-woning.
Besluit - Conform advies wordt besloten:

 1. Tot verkoop over te gaan van de ambtswoning Koggewagen 30.
 2. Tot het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met Van Gooische Huize Makelaardij.
 3. De verkoopopbrengst te verantwoorden op de kostenplaats 68200400 Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, kostensoort 833200 Opbrengst duurzame goederen. De verkoopkosten verantwoorden op kostensoort 634399 Overige kosten.
 4. Saldo verkoop (verkoopopbrengst minus boekwaarde) na effectuering te betrekken in eerstvolgende bestuurlijke rapportage.
 5. Vrijval onderhoudsvoorziening Koggewagen 30 m.i.v. 1 januari 2014 (stand ultimo 2013 € 37.000,-) gelijktijdig te verwerken met realisatie verkoop.
 6. Met ingang van 2014 geen stortingen groot onderhoud meer plegen ad € 11.027,-.
 7. 7. Huurderving 2014 per 1 juni 2014 ingeval van leegstand € 5.300,-
 8. 8. T.a.v. punt 6 en 7 te betrekken in de zomernota.
 9. 9. De gemeenteraad te informeren inzake dit besluit conform bijgevoegde memo.

Rondvraag / mededelingen
--