Collegebesluitenlijst 18 maart 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 maart 2014

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 11 maart 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Gunningsvoorstel Herinrichting Eemnesserweg en Blaricummerweg
Korte inhoud: Woensdag 12 maart heeft de aanbesteding van het integrale project "herinrichting Eemnesserweg (Blaricum) en Blaricummertollaan (Laren)" plaatsgevonden. In dit voorstel volgt de uitslag hiervan.
Besluit: Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de gunning aan Aannemingsbedrijf Rijkeboer B.V.

Onderwerp- Bezwaar inzake last onder dwangsom betreffende twee bijgebouwen.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
Besluit: Conform advies wordt besloten om conform het advies voor de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand laten. Hierbij een nieuwe begunstigingstermijn stellen van 6 weken en de hoogte van de dwangsom op tienduizend euro. Voorts nader onderzoek verrichten naar andere mogelijk vergelijkbare gevallen na aanlevering van concrete adressen daartoe door bezwaarmaker.

Onderwerp- Uitvoeringsprogramma OFGV plus wijziging mandatering
Korte inhoud: de OFGV heeft een uitvoeringsprogramma opgesteld, dat door B&W moet worden vastgesteld. Daarnaast behoeft het huidige mandaat aan de OFGV vanwege praktische overwegingen een verruiming op het punt van het nemen van handhavende maatregelen
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma en stelt dit programma vast 
 2. Het college verruimt het mandaat aan de OFGV op het punt van handhavende maatregelen conform de in het voorstel genoemde gewijzigde regeling
 
Onderwerp- Renovatie Aula begraafplaats
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft besloten tot renovatie van de aula op de begraafplaats. Eind 2013 is gestart met een aanbesteding voor de renovatie. In dit voorstel wordt nader ingegaan op de resultaten van de aanbesteding.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De renovatie van de aula te gunnen aan Vos & Teeuwissen te Huizen.
 2. Te kiezen voor variant A, conform prijsopgave van V&T van 21-2-14.
Onderwerp- Het ontwerpbestemmingsplan Tergooiziekenhuis ter inzage te leggen voor zienswijzen evenals het beeldkwaliteitplan (conceptvoorstel)
Korte inhoud: Het bestemmingsplan voor het Tergooiziekenhuis heeft in voorontwerp ter visie gelegen. Er zijn geen reacties van omwonenden ontvangen. Het plan is nu zover dat de volgende stap in de procedure kan worden gezet. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter visie te gaan en het BKP ook.
Besluit: Conform advies wordt besloten
 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan  Tergooiziekenhuis;
 2. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitplan voor het Tergooiziekenhuis;
 3. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan gedurende twee weken ter visie te leggen op grond van de inspraakverordening;
 4. Het ontwerpbestemmingsplan durende 6 weken ter visie te leggen zodat een ieder zienswijzen kan indienen bij de gemeenteraad.

Onderwerp- Verkoop 6 huurwoningen van de Alliantie
Korte inhoud: De Alliantie heeft de gemeente verzocht toestemming te geven voor de verkoop van 6 huurwoningen. Het betreft huurwoningen van het voormalige Gemeentelijk Woningbedrijf. In de Prestatieovereenkomst is hierover afgesproken dat de Alliantie toestemming vraagt. In de Prestatieovereenkomst zijn de voorwaarden voor de verkoop van huurwoningen afgesproken. Alleen woningen van de complexen Statenkamer e.o, Kerkpad e.o. en Deisel e.o. komen voor verkoop in aanmerking als de verkooprijs boven € 210.000 ligt. Om geen sociale huurwoningen te verkopen moet het puntenaantal boven 142 liggen. Alle 6 woningen voldoen aan die criteria.
Besluit: Conform advies wordt besloten  in te stemmen met de verkoop van 6 huurwoningen, te weten Schapendrift 2d, Ekelshoek 38, Molenveenweg 8, Windvang 37, Ruyschendaal 6 en Statenkamer 11.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Evaluatie aannamebeleid en beëindiging convenant aannamebeleid scholen Blaricum Dorp.
Korte inhoud: Op 1 oktober 2009 waren er 483 leerlingen ingeschreven bij de OBS. Deze leerlingen konden niet allemaal gehuisvest worden binnen het scholencomplex. Hierdoor is een tijdelijke huisvesting in de brandweerkazerne mogelijk gemaakt. Naar aanleiding hiervan is een convenant opgesteld. In het convenant is opgenomen dat de brandweerkazerne per 1 augustus 2014 niet meer in gebruik hoeft worden genomen, vanwege de daling van het leerlingenaantal. Het convenant kan tevens beëindigd worden.
Besluit: Conform advies wordt besloten
 1. In te stemmen met het memo;
 2. De memo via de Raadgever ter kennisname naar de Raad te sturen.
 
Onderwerp- Bezwaarschrift tegen het niet verder in behandeling nemen en het niet nemen van een besluit in het kader van de aanvraag vervoersvoorziening in de vorm van een fiets met trapondersteuning.
Korte inhoud: Op 23 oktober 2013, ontvangen 24 oktober 2013, is een bezwaarschrift ingediend tegen het niet verder in behandeling nemen en het niet nemen van een besluit in het kader van de aanvraag vervoersvoorziening in de vorm van een fiets met trapondersteuning. Uw college wordt nu verzocht een besluit op het bezwaarschrift te nemen.
Conform advies worst besloten:
 1. Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften alsnog een besluit te nemen op de aanvraag van bezwaarmaker zoals op 24 september 2013 ontvangen;
 2. Nieuw besluit in mandaat nemen.
 
Onderwerp- Plan van Aanpak Sociaal Domein
Korte inhoud: De veranderingen in het sociaal domein die met ingang van 1 januari 2015 van kracht worden, maken gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp, op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen thuis en op grond van de Participatiewet verantwoordelijk voor de participatie aan de samenleving van mensen met een beperkt arbeidsvermogen. Op lokaal, regionaal en HBEL verband wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van gemeenten en uitvoeringsorganisatie op alle veranderingen. Dit vraagt extra inzet van de beleidsmedewerkers in de regio en voor de taken die lokaal voorbereid moeten worden. Eind 2013 hebben de colleges besloten om een projectleider Sociaal Domein aan te trekken, met de opdracht alle acties in beeld te brengen die nodig zijn om als BEL gemeenten op 1 januari 2015 berekend te zijn op de nieuwe taken. Dit plan van aanpak is inmiddels gereed. Het bestaat een overzicht van 17 hoofdresultaten, die al of niet in samenwerking met de regio en de HB(E)L moeten worden gerealiseerd, een voorstel voor een projectstructuur, een risicoanalyse, een bestuurlijke planning van de nota’s die op raadsniveau moeten worden vastgesteld en een calculatie van de kosten. De voorbereiding op alle veranderingen in het sociaal domein vraagt, naast inzet van de afdeling RMO ook inzet van andere afdelingen zoals Financiën en Control, Ontwikkeling en Onderzoek en Publiek. Per afdeling is geraamd welke extra inzet de uitvoering van het plan van aanpak vraagt. De benodigde inzet is slechts gedeeltelijk op te vangen binnen de bestaande uren. In dit voorstel worden daarom aanvullende middelen gevraagd, om een goede voorbereiding van Blaricum en Laren op de veranderingen in het sociaal domein zeker te stellen .
Besluit: Gewijzigd akkoord:
 1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Sociaal Domein
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 349.049 en tekort dekken uit Reserve WMO
 3. In te stemmen met de begrotingswijziging.