Collegebesluitenlijst 18 november 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 november 2014Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp- Besluitenlijst 11 november 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 
Onderwerp- Jaarrapportage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2013 en Evaluatierapport Veiligheidshuis
Korte inhoud: De jaarrapportage 2013 gaat in op de werkprocessen en de geboekte resultaten, zowel regionaal als per gemeente. Het evaluatierapport Veiligheidshuis beschrijft de resultaten van de samenwerking in het Veiligheidshuis, zowel kwalitatief als kwantitatief. De doorontwikkeling gaat de juiste kant op en er worden enkele aanbevelingen gedaan.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. De Jaarrapportage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2013 en het evaluatierapport Veiligheidshuis voor kennisgeving aan te nemen;
  2. De Jaarrapportage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2013 en het evaluatierapport Veiligheidshuis als ingekomen stuk door te geleiden naar de Raad.
 
Onderwerp- Overdracht brondocumenten
Korte inhoud: Met de invoering van de wet Basisregistratie Personen (BRP) is bepaald dat het beheer van persoonslijsten van geëmigreerde personen per 5 september 2014 overgaat van de gemeenten naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om het beheer van dit nieuwe register (het Register Niet-Ingezetenen) te kunnen uitvoeren moeten de openstaande brondocumenten van deze personen worden overgedragen aan het Ministerie. In archieftermen heet dit vervreemding.
Besluit: Conform advies wordt besloten de openstaande brondocumenten te vervreemden. Door vervreemding is het college niet langer als zorgdrager verantwoordelijk voor deze documenten.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken

 
Onderwerp- Contractering Inloop GGZ
Korte inhoud: De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben de afgelopen jaren de inloopfunctie GGZ via een subsidie aan GGZ Centraal voor de realisatie van deze functie, vormgegeven. Deze subsidie verliep via de centrumgemeente. Vanaf 1-1-2015 krijgen alle gemeenten een budget voor de financiering van deze functie.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. de inhoud vast te stellen van de "Notitie informatie m.b.t. inloopfunctie GGZ" en de "Kaders Contract Inloop GGZ"en in te stemmen met het voorstel om de opdracht tot realisatie van de inloop GGZ voor de periode van 1-1-2015 tot en met 31-12-2015 middels een contract voor een jaar aan GGZ Centraal te geven, waarbij de regio Gooi en Vechtstreek de rol van opdrachtgever vervult namens de regiogemeenten en waarbij de regiogemeenten de financiering van de inloopfunctie GGZ delen op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek geregistreerde inwonertal zoals vermeld in bijlage 3;
  2. volmacht te verlenen aan de programmamanager Sociaal Domein regio Gooi en Vechtstreek om een contract af te sluiten met GGZ Centraal om de inloopfunctie GGZ te continueren voor 2015 en om gedurende dit jaar met GGZ Centraal tot overeenstemming te komen over het hervormen van de functie op zodanige wijze dat deze functie integraal deel uit gaat maken van bestaande algemene laagdrempelige voorzieningen per 1-1-2016;
  3. volmacht te verlenen aan de programmamanager Sociaal Domein regio Gooi en Vechtstreek om op basis van de "Kaders Contract Inloop GGZ" het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.