Collegebesluitenlijst 19 augustus 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 12 augustus 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 
Onderwerp- Resultaten onderzoek Waarstaatjegemeente.nl
Korte inhoud: In de afgelopen maanden is in opdracht van de BEL Combinatie een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Research2Evolve ten behoeve van Waarstaatjegemeente.nl. De resultaten zijn binnen en worden in rapportvorm aangeboden aan het college.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek.
 2. De raden per e-mail te informeren door het sturen van de rapportage met een begeleidend memo.
 3. Tot het publiceren van de resultaten van het onderzoek op www.waarstaatjegemeente.nl en op de gemeentelijke website. Dit gebeurt na het informeren van de raden.
   

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp- Het opleggen van een dwangsom aan de eigenaren van perceel B sectie 3697
Korte inhoud: het opleggen van een dwangsom aan de eigenaren van perceel B 3697 vanwege het bouwen c.q. in stand houden van een bijbehorend bouwwerk (overkapping) op een agrarisch perceel zonder de hiervoor benodigde vergunning.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
Een dwangsom op te leggen met een begunstigingstermijn van zes weken. De dwangsom is vastgesteld op:
 1. € 2.000 ineens voor het bouwen c.q. in stand houden van een bijgebouw c.q. overkapping aan de zuidzijde van het perceel met een lengte van 6.00 meter, breedte van 4.00 meter en bouwhoogte van 2.30 meter;
 2. € 500 ineens per object c.q. voertuig dat op het perceel wordt opgeslagen c.q. geparkeerd. Hieronder wordt onder andere verstaan een paardentrailer, paardenkar, aanhanger.
 3. € 500 ineens voor opslag van diverse materialen op het perceel.

Onderwerp- Het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaren van de Spakenburgse vishandel
Besluit: Conform advies wordt besloten:
Een last onder dwangsom op te leggen aan houder van de vergunning d.d. 29 november 2012 kenmerk 2012-015966/BA, vanwege het lozen van afvalwater op de straatkolk en/of het reinigen van de viskraam. De dwangsom is gesteld op € 500 per constatering met een maximum van € 5.000.

Onderwerp- Aanvraag om tegemoetkoming planschade Naarderstraat 21.
Korte inhoud: Er is een aanvraag om tegemoetkoming planschade ingediend. De reden van de aanvraag is het bestemmingsplan Villagebieden 2009 en de omgevingsvergunning voor Naarderstraat 15-19. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft het Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur een advies uitgebracht. Zowel de aanvrager als de gemeente hebben niet inhoudelijk gereageerd op het advies. Het Kenniscentrum komt tot de conclusie dat de planalogische maatregel niet heeft geleid tot een nadeliger positie op grond waarvan op basis van artikel 6.1 Wro voor vergoeding vatbare schade in de vorm van waardevermindering is voortgevloeid. om deze reden wordt geadviseerd de aanvraag af te wijzen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Dat onder verwijzing naar het bijgevoegde advies van het Kenniscentrum en gelet op het bepaalde in artikel 6.1 Wro het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen.
 2. Verzoeker en de derdebelanghebbende te berichten conform bijgevoegde conceptbrieven.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 14 bomen op het perceel Enghlaan 4 te Blaricum
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 18 juli 2014 advies uitgebracht. De commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten.
Conform advies wordt besloten:
 1. Te conformeren aan het advies van 18 juli 2014 van de commissie voor de bezwaarschriften.
 2. Het bestreden besluit in stand te houden.
 
Onderwerp- Zienswijze voorgenomen verkoop complex de Oorsprong
Korte inhoud: Woningstichting Vestia wil het complex de Oorsprong verkopen. De gemeente is gevraagd naar haar zienswijze. Omdat verandering van eigendomsituatie geen gevolgen heeft voor de verhuursituatie, kan de gemeente een positieve zienswijze afgeven. Het staat de toekomstig eigenaar vrij om van de sociale huurappartementen te veranderen in vrije sectorhuur-appartementen. Om dat tegen te gaan verbinden wij aan de positieve zienswijze de voorwaarde dat deze appartementen gehandhaafd blijven als sociale huurappartementen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Onder de voorwaarde van het doorexploiteren van de 10 sociale huurappartementen een positieve zienswijze af te geven.
 2. De bijgevoegde conceptbrief vast te stellen en te versturen.