Collegebesluitenlijst 1 april 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 april 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 25 maart 2014
Besluit: Conform vastgesteld
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bezwaarschrift kapvergunning parkeerterrein Bellevue
Korte inhoud: Op 7 februari 2014 is een kapvergunning verleend voor 3 bomen in verband met de aanleg van de 1e fase van de uitbreiding van parkeerterrein Bellevue. De bezwaartermijn liep t/m zaterdag 22 maart a.s. Op 19 maart heeft fam. Loeffen /Waasdorp, Huizerweg 17, een pro forma bezwaar ingediend met het verzoek 4 weken tijd te krijgen om hun bezwaar te motiveren. Per brief van 25 maart jl (zie bijgaande kopie) hebben wij deze termijn gesteld op twee weken. Zij krijgen tot uiterlijk 8 april de tijd om hun gronden in te dienen. In diezelfde brief hebben wij de fam. Loeffen/Waasdorp gewezen op de mogelijkheid een voorlopige voorziening (hierna: vovo) aan te vragen.
Besluit: Conform advies wordt besloten om geen mediation toe te passen maar bezwaarmaker na de  collegevergadering op 2 april a.s. in een korte brief mee te delen dat in verband met de gewenste voortgang van het werk op vrijdag 4 april (of uiterlijk 7 april) de bomen worden gekapt.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Ondersteuningsplannen en Ontwikkelagenda i.v.m. invoering Passend Onderwijs
Korte inhoud: Tijdens het OOGO Passend Onderwijs van 20 februari 2014 is t.b.v. de invoering Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 een intentieverklaring Passend Onderwijs getekend met daaraan gekoppeld een Ontwikkelagenda en Ondersteuningsplannen 2014-2018.
Besluit: Conform advies wordt besloten de Ontwikkelagenda 2014-2018 behorend bij de intentieverklaring OOGO Passend Onderwijs regio Gooi & Vechtstreek en de Ondersteuningsplannen 2014-2018 passend onderwijs van Qinas, Unita en Berséba voor kennisgeving aan te nemen.