Collegebesluitenlijst 20 mei 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 13 mei 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Milieujaarverslag 2013
Korte inhoud: De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag worden de activiteiten beschreven die op het gebied van milieu zijn uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt door de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) uitgevoerd. De resultaten van de werkzaamheden van de OFGV zijn opgenomen in de jaarrapportage 2013 van de OFGV.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het milieujaarverslag 2013 vast te stellen
  2. De jaarrapportage 2013 van de OFGV vast te stellen
  3. Het milieujaarverslag en jaarrapportage OFGV ter kennisname aan te bieden aan de Raad via de Raadgever
  4. Het milieujaarverslag en de jaarrapportage van de OFGV toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie Noord-Holland
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Reactienota inspraak Voorland Stichtsebrug m.b.t. Structuurvisie, MER en Beheersverordening
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde reactienota en over te gaan tot het vaststellen van de Structuurvisie en de Beheersverordening.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met de Reactienota.
  2. Structuurvisie en Beheersverordening vast te stellen en ter inzage te leggen.