Collegebesluitenlijst 21 januari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten  14 januari 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Ontbinding van Stichting Regionale Programmaraad ’t Gooi en Omstreken (RPGO)
Korte inhoud: Op grond van de Mediawet zijn gemeenten verplicht een programmaraad in te stellen. De gemeenten in het Gooi en omstreken hebben in 2001 een programmaraad ingesteld. Door een wijziging van de Mediawet, is deze verplichting en daarmee het bestaansrecht voor de stichting per 1 januari 2014 vervallen. Deelname aan de programmaraad kan daarmee worden beëndigd en op grond van de statuten dient de raad toestemming te geven voor ontbinding van de stichting.
Besluit: Conform advies wordt besloten de gemeenteraad voor te stellen deelname aan de Stichting Regionale Programmaraad ’t Gooi en Omstreken (RPGO) op te zeggen en toestemming te verlenen aan het bestuur van de RPGO om de stichting te ontbinden.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Dubbellaags ZOAB A27
Korte inhoud: De raad heeft het college eerder middels een bestuursopdracht opgedragen de mogelijkheden voor de aanleg van dubbellaags ZOAB op de A27 te onderzoeken. Inmiddels is er een onderzoeksrapport van het kosten- batenonderzoek opgeleverd. Dit is een geschikt moment om het vervolgtraject te overwegen en de RTG hierover te informeren.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Met Rijkswaterstaat op bestuurlijk niveau te bespreken wat de consequenties van de resultaten van het kosten-baten onderzoek;
  2. De RTG te informeren middels memo;
  3. De RTG te zijner tijd te informeren over de uitkomst van het bestuurlijk overleg
 
Onderwerp- Het benoemen van twee pleinen voor het project De Blaricummermeent, deelplan B.
Korte inhoud: In verband met de ontwikkeling van de Blaricummermeent dienen voor het deelplan B twee pleinen te worden benoemd.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de voorgestelde namen voor de pleinen in De Blaricummermeent, deelplan B:
Beukplein
Paardenkastanjeplein
 
Onderwerp- Beleids- en Beheerplan Openbare Verlichting
Korte inhoud: Het nieuwe Beleids- en Beheerplan voor de Openbare Verlichting geeft een aantal keuzemogelijkheden om het beheer van de openbare verlichting af te stemmen op de gemeentelijke speerpunten.
Besluit: Akkoord, in kadernota 2015 opnemen en t.b.v. raad van april inplannen.
 
Onderwerp- Uitvoeringsprogramma GRP 2014 (UP GRP 2014)
Korte inhoud: Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering van het rioleringsbeleid. De relatie tussen het meerjarig GRP en de uitvoering van activiteiten in één jaar wordt inzichtelijk gemaakt in het Uitvoeringsprogramma GRP. In dit plan worden doelen beschreven die in 2014 dienen te worden behaald. In deze is besluitvorming van het college nodig, om de activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren en om de in de begroting opgenomen financiële middelen vrij te geven, zodat de werkzaamheden bekostigd kunnen worden.
Besluit: Conform advies akkoord met 1 en 2:
  1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2014;
  2. Akkoord te gaan met het aanwenden van de benodigde middelen voor realisatie van dit programma, zoals beschreven in UP GRP 2014;
  3. De raad via memo te informeren.
 
Onderwerp- Oplegging last onder dwangsom Kerkpad 4
Korte inhoud: Er is geconstateerd dat op het perceel Kerkpad 4 drie rookafvoerpijpen in afwijking van de vergunning zijn gebouwd en dat een toegangspoort, een schutting en een overkapping/ berging zonder vergunning zijn gebouwd. Verder is de voorgevel van het monumentale gebouw geschilderd zonder vergunning. Het betreft werkzaamheden die niet vergunningsvrij zijn en waar ook geen vergunning voor verleend kan worden. Om de overtredingen te beëindigen is een handhavingsprocedure gestart. De overtreder heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen hebben niet tot een gewijzigd inzicht geleid, zodat het opleggen van een last onder dwangsom gebruikelijk is. Op deze manier kan worden bereikt dat de overtredingen worden beëindigd.
Besluit- Conform advies wordt besloten:
  1. Aan de eigenaar van het perceel Kerkpad 4 een last onder dwangsom op te leggen;
  2. De last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenaar van het perceel.
     

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Regio 23 januari 2013
Besluit: Conform