Collegebesluitenlijst 21 oktober 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco secretaris


Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 14 oktober 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp: aarverslag 2013 commissie voor de bezwaarschriften
Korte inhoud: In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van het aantal in 2013 ontvangen en afgehandelde bezwaarschriften. Verder is opgenomen het restant van de bezwaarschriften uit 2012 die in 2013 zijn afgehandeld.
Besluit: Conform advies wordt besloten het jaarverslag 2013 van de comminssie voor de bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp- Koopovereenkomst met betreffende vrije kavel B10 in deelplan B van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst betreffende een stuk grond in deelplan B bestemd voor de bouw van 1 vrijstaande woning.
Besluit: Conform advies wordt besloten:

 1. In te stemmen met de koopovereenkomst;
 2. Over te gaan tot ondertekening van de koopovereenkomst nadat het definitieve ontwerp door het Supervisieteam is goedgekeurd.


 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

Onderwerp- Besluit op bezwaar inzake omgevingsvergunning perceel Vliegweg 12 te Blaricum
Korte inhoud: Het bezwaar tegen deze weigering is te laat ingediend. Bezwaar hiertegen is buiten de daarvoor gestelde termijn (deze liep tot en met 5 juni 2014) ingediend. Het bezwaarschrift is door ons ontvangen op 20 juni 2014. De commissie adviseert dat geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Het bezwaarschrift is daarmee niet-ontvankelijk. Het bestreden besluit blijft in stand.
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 22 augustus 2014 van de commissie voor de bezwaarschriften in dezen, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het omstreden besluit in stand te laten.
 
Onderwerp- Villagebieden 2013, Herziening Melkweg
Korte inhoud: Aanvrager heeft verzocht om een partiële herziening van het bestemmingsplan Villagebieden 2013.
Aanvrager bezit drie percelen met de bijbehorende bouwmogelijkheden voor drie woningen aan de Melkweg/Vliegweg. Echter, aanvrager heeft het voornemen om de kadastrale begrenzingen zodanig aan te passen dat twee percelen ontstaan waarop twee i n plaats van drie woningen gerealiseerd zullen worden. Door de percelen kadastraal anders in te delen en van drie naar twee percelen te gaan, ontstaat de mogelijkheid om de geboden bouwmogelijkheden beter te benutten. Er wordt nadrukkelijk niet meer bebouwing mogelijk. De twee nieuwe woningen voldoen aan de regels van het bestemmingsplan Villagebieden 2013. Deze regels zijn een op een overgenomen in de herziening. Er is wel een herziening van het bestemmingsplan voor nodig om dit te realiseren.
Het ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013, herziening Melkweg, is zover dat het ter visie kan worden gelegd voor zienswijzen op grond van artikel 3.8 Wro. Voorgesteld wordt ook om de gelet op de beperkte planologische impact van dit plan af te zien van inspraak.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013 - herziening Melkweg;
 2. Gelet op de beperkte omvang van het plan, het ontwerpbestemmingsplan gelijk ter visie te leggen gedurende 6 weken op grond van artikel 3.9 Wro;
 3. Raad via memo te informeren.
 
Onderwerp Verkoop 3 huurwoningen aan zittende huurders
Korte inhoud: De Alliantie heeft de gemeente verzocht 3 sociale huurwoningen te mogen verkopen aan de zittende huurders. Het betreft woningen van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf, in de Prestatieovereenkomst is afgesproken dat de gemeente toestemming dient te geven voordat de Alliantie tot verkoop over mag gaan. Op 6 oktober heeft er wederom overleg met de Alliantie plaatsgevonden. De gedane toezeggingen geven aanleiding om over te gaan tot het verlenen van toestemming.
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de voortgang van het overleg met dfe Alliantie d.d. 6 oktober 2014;
 2. In te stemmen met de verkoop van 3 huurwoningen, te weten Ekelshoek 7 en 26 en Eerste Molenweg 17;
 3. Bijgevoegde concept-brief vast te stellen en te versturen.
 
Onderwerp- Bijdrage veilig slibtransport van de RWZI Blaricum naar de A27
Korte inhoud: De gemeenten Blaricum en Laren hebben te kampen met overlast van zwaar vrachtverkeer in hun dorpen en over hun wegen door de afvoer van rioolslib, afkomstig uit de dorpen Blaricum, Eemnes en Laren, van de RWZI Blaricum naar de A1. Een adequate oplossing voor dit probleem wordt voorgesteld.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Veilig slibtransport van de RWZI naar de A27;
 2. Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder Openbare Werken, een volmacht te geven tot het ondertekenen van deze overeenkomst eind oktober a.s.;
 3. De gemeenteraad voor te stellen de bijdrage van 60.500 euro (incl. btw) aan het AGV beschikbaar te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2015.
Korte inhoud: De “Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2012” bevat voorzieningen, bestemd voor het basisonderwijs, die door invoering van de Wet passend onderwijs en overheveling buitenonderhoud niet meer actueel zijn. Tevens wordt dit moment aangegrepen om de aanvraagtermijnen en verantwoording van voorzieningen te wijzigen en een aantal kleine aanpassingen in de tekst van de verordening. Bij een wijziging dient de verordening opnieuw vastgesteld te worden door de raad.
Besluit: Gewijzigd akkoord:
Het college besluit de raad voor te stellen om de verordening vast te stellen met één wijziging: de voorziening budget (nat)bewegingsonderwijs wordt niet ingetrokken.
 
Onderwerp- Voortgangsrapportages sociaal domein aug-sept
Korte inhoud: Bijgaand de voortgangsrapportages voor het sociaal domein van augustus en september. Het gaat om een bestuurlijke voortgangsrapportage en om een inhoudelijke voortgangsrapportage.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages;
 2. De inhoudelijke voortgangsrapportage ter kennisname naar de raad te sturen.