Collegebesluitenlijst 22 april 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 april 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 15 april 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Jaarverslag kinderopvang 2013 Blaricum
Korte inhoud: jaarlijks dient een gemeentelijk jaarverslag te worden ingediend bij de inspectie van het onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad. Verantwoording wordt gedaan over het jaar 2013.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2013 vast te stellen met dien verstande dat er een tekstuele wijziging dient te worden aangebracht
  2. De raad via de lijst ingekomen stukken in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.
 
Onderwerp- Bijdrage Schoolmaatschappelijkwerk 2013
Korte inhoud: Op 12 juli 2012 is regionaal ingestemd met het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage in de kosten van het schoolmaatschappelijk werk voor het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO), betreffende kalenderjaar 2013. Dit besluit is nog niet uitgevoerd doordat er geen beschikking is afgegeven. Met dit voorstel wordt voorgaande gecorrigeerd en ontvangt Qinas met terugwerkende kracht middelen bestemd voor de bekostiging van het schoolmaatschappelijk werk VMBO 2013.
Besluit: Conform advies wordt besloten met terugwerkende kracht voor 2013 een bijdrage te verstrekken van € 1.845,69 aan Qinas voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk binnen het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs.