Collegebesluitenlijst 22 juli 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 juli 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


Afwezig:
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 15 juli 2014
Besluit: Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Onderwerp- Beleidsplan Informatiebeveiliging 2014
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het integrale Informatiebeveiligingsbeleid 2014 voor de gemeente Blaricum vast te stellen;
  2. In te stemmen met het in opdracht van het Dagelijks Bestuur van de GR BEL Combinatie laten uitvoeren van een intern selfassesment op het gebied van informatiebeveiliging als korte termijn alternatief voor een veel uitgebreidere en kostbare GAP- en Impactanalyse. en wacht de uitkomsten van dat selfassessment in oktober af voor nadere besluitvorming over de te nemen maatregelen, incl. de hiervoor noodzakelijke inzet van middelen en de dekking daarvan.
 
Onderwerp- Benoeming in collegeleden in diverse besturen
Besluit: Conform advies wordt – gelet op de verdeling van de portefeuilles, de onderlinge vervangingsregeling en het loco-burgemeesterschap,  - besloten in de hierna genoemde bestuursorganen te benoemen:
  • Burgemeester J.N. de Zwart-Bloch tot lid en mevrouw A.M. Kennis tot plaatsvervangend lid in het AB van de Regio Gooi- en Vechtstreek;
  • De heer B. Lüken tot lid en mevrouw J.N. de Zwart-Bloch tot plaatsvervangend lid in het AB van de Tomingroep;
  • De heer B.H.E. Lüken tot lid en mevrouw J.N. de Zwart-Bloch tot plaatsvervangend lid in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Primair Onderwijs;
  • De heer B.H.E. Lüken tot lid en mevrouw J.N. de Zwart-Bloch tot plaatsvervangend lid in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Leerplichtfunctie Gooi- en Vechtstreek;
  • De heer B.H.E. Lüken tot lid en mevrouw A.M. Kennis tot plaatsvervangend lid in het bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat;
  • Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong tot voorzitter van het bestuur Rioolzuiveringsinstallatie Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer;
  • Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong tot lid en de heer B.H.E. Lüken tot plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland/Gooi- en Vechtstreek
De heer B.H.E. Lüken is als portefeuillehouder agrarische zaken qualitate qua lid van het bestuur van de Agrarische Stichting Blaricum.