Collegebesluitenlijst 23 december 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst
Besluit: Conform vastgesteld.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen besluit inzake een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 18 november 2014 geadviseerd om het besluit van 24 juni 2014, waarin is besloten om bezwaarmaker een aantal documenten (geanonimiseerd) te verstrekken, te herroepen voor wat betreft het niet verstrekken van het besluit tot benoeming van de burgemeester en voor het overige in stand te laten.
Besluit: Conform advies wordt besloten om, conform het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften:
 1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren op het onderdeel van het bezwaarschrift dat ziet op het niet verstrekken van het besluit tot benoeming van de burgemeester en het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
 2. Het besluit van 24 juni 2014 te herroepen en bezwaarmaakster alsnog het besluit tot benoeming van de burgemeester te verstrekken;
 3. Bezwaarmaakster een vergoeding van € 243,50 toe te kennen op de voet van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp- Mandatering notariskantoor Van der Sluis i.v.m. grondleveringen in De Blaricummermeent
Korte inhoud: Werkwijze met vaste (project)notaris formaliseren en efficiënter laten verlopen door mandaat voor transport leveringsakten op voorwaarde dat er een door B&W geaccordeerde koopovereenkomst is gesloten.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met het voorstel om de medewerkers van notariskantoor Van der Sluis te mandateren om namens de gemeente Blaricum akten van levering te transporteren voor bouwgrond in De Blaricummermeent op basis van een door notaris Van der Sluis op te stellen algemene volmacht (te ondertekenen door de burgemeester) onder de voorwaarde dat er een door B&W geaccordeerde koopovereenkomst is gesloten voor verkoop van de betreffende gronden.
 2. Intern binnen de gemeente te regelen dat medewerkers van notariskantoor Van der Sluis rechtstreeks bij de gemeente relevante B&W-besluiten inzake verkoop van gronden in De Blaricummermeent op kunnen vragen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp- Uitvoeringsprogramma GRP 2015
Korte inhoud: Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering van het rioleringsbeleid, zoals verwoord in het door de gemeenteraad in januari 2013 vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan 2012 -2017. De relatie tussen het meerjarig GRP en de uitvoering van de GRP activiteiten in één jaar wordt inzichtelijk gemaakt in het Uitvoeringsprogramma GRP (UP GRP). Het bij dit voorstel bijgevoegde UP GRP 2015 biedt een vooruitzicht naar de in 2015 uit te voeren activiteiten en geeft een overzicht van de in 2014 gerealiseerde activiteiten.
In dit voorstel wordt uw college gevraagd om in te stemmen met het UP GRP 2015.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2015;
 2. Akkoord te gaan met het aanwenden van de benodigde middelen voor de realisatie van het programma, zoals beschreven in het collegevoorstel;
 3. Het Uitvoeringsprogramma GRP via de Raadgever ter kennisname aan de raad aan te bieden.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Subsidieaanvraag Versa Welzijn 2015
Korte inhoud: Versa Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het in Blaricum uit te voeren welzijnswerk in 2015. Het welzijnswerk maakt onderdeel uit van het sociaal domein. In 2015 wordt van Versa Welzijn een belangrijke bijdrage verwacht in het ondersteunen van de civil society (dat wat mensen voor en met elkaar betekenen). Het jaar 2015 zal vooral ook een ontwikkeljaar worden met betrekking tot deze rol die wij aan Versa Welzijn vragen. De subsidie heeft betrekking op een deel persoonsvolgend en een subsidie voor specifieke diensten. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het verlenen van de subsidie voor 2015 conform de bepalingen van de algemene subsidieverordening Blaricum.
Besluit: Conform advies wordt besloten: ten behoeve van Versa Welzijn in te stemmen met het verlenen van de volgende subsidie voor 2015:
1. Persoonvolgend financiering € 71.000
2. Budget financiering € 284.317
 
Onderwerp- Bezwaar tegen afwijzing aanvraag bijstand
Korte inhoud: bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit tot afwijzing van de bijstandsaanvraag. De commissie heeft geadviseerd aan het college om het bezwaarschrift gegrond te verklaren. Met dit voorstel wordt u geadviseerd dat advies te volgen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 21 mei 2014 gegrond te verklaren en bezwaarmaker alsnog een bijstandsuitkering toe te kennen voor de periode 24 februari 2014 tot en met 1 augustus 2014.
 2. Als gevolg van deze gegrondverklaring, een vergoeding ad. €974,- aan bezwaarmaker toe te kennen op de voet van art 7:15 Awb
 
Onderwerp- Memo aanvraag subsidie 40 jaar Bijvank
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Akkoord te gaan met het opzetten van een werkgroep 40 jaar Bijvanck.  Er zullen duidelijke afspraken gemaakt moeten worden door de leden over taken en bevoegdheden. Er zullen twee penningmeesters aangewezen moeten worden met betalingsbevoegdheid. Betalingen kunnen alleen gedaan worden met een akkoord van een penningmeester en cf verordening moeten kosten verantwoord worden via kassabonnen.
 2. De gemeente stort de subsidie op de rekening van Versa. Versa wordt gevraagd een aparte kostenplaats te openen voor de werkgroep binnen de eigen administratie. Versa zal het beheer voeren over de subsidie en aan de penningmeester voorschotten en overzichten van inkomsten en uitgaven verstrekken. Tussen Versa en de werkgroep zullen afspraken over uitgaven, bevoegdheden en bewaking van het budget schriftelijk worden vastgelegd en ontvangt de gemeente hier een kopie van.
 3. Akkoord te gaan met de activiteiten van het werkplan en daarin ruimte bieden voor nieuwe initiatieven, maar een gespecificeerde en volledig ingevulde begroting te vragen evenals een subsidieaanvraag in het kader van de verordening buurtinitiatieven.
 4. De kosten te dekken uit het budget van de verordening Buurtinitiatieven en € 2.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2015. Na ontvangst van de gevraagde stukken zal in termijnen € 6.000 beschikbaar worden gesteld. De resterende € 2.000 wordt nog niet beschikbaar gesteld maar gereserveerd door de gemeente voor eventuele tegenvallers, nieuwe activiteiten of kosten in het kader van communicatie.