Collegebesluitenlijst 23 september 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 september 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 16 september 2014
Besluit: Besluitenlijst d.d. 16 september 2014 is conform vastgesteld.

Onderwerp- Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
Korte inhoud: Met de circulaire van BZK 'Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers' van 27 juni 2014 wordt een aantal rechtspositionele zaken van verschillende politieke ambtsdragers geharmoniseerd en aangepast.
 
Besluit: Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de bijgevoegde memo en deze onder de belanghebbenden als oplegger van de circulaire bekendmaken.
De gemeenteraad voor te stellen de financiële consequenties voor 2014 (stijging € 16.300,-) mee te nemen in december met de technische begrotingswijziging. Vanaf de begroting 2015 betreffende budgetten bij te stellen middels de zomernota naar boven met in totaal € 32.650,-.
 
Onderwerp- Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ)
Korte inhoud: Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ) heeft tot doel om de burgemeester tijdig te informeren over terugkerende ex-gedetineerden, zodat de burgemeester indien nodig maatregelen kan treffen.
Op 2 september 2014 heeft het college het voorstel afgewezen, omdat er miscommunicatie was over wiens bevoegdheid dit is. BIJ is een burgemeesters bevoegdheid en daarom ondertekenaar van het aanwijzingsbesluit.

Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De burgemeester gaat akkoord met de deelname aan de informatievoorziening Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ);
 2. De burgemeester besluit volgens bijgevoegd aanwijzingsbesluit de beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid aan te wijzen als ambtenaar die door de Justiële Informatiedienst verstrekte gegevens betreffende de terugkeer van ex-gedetineerden in ontvangst neemt.
 
Onderwerp- Gevraagde zienswijze gemeente Blaricum nav jaarrekening GR Veiligheidsregio 2013
Korte inhoud: De Veiligheidsregio vraagt een zienswijze, conforn Wet Gemeenschappelijke Regelingen, aan de deelnemende gemeenten inzake haar jaarrekening 2013
 
Besluit: Conform advies wordt besloten een reactiebrief te sturen waarin afgezien wordt van het indienen van een zienswijze; d.w.z. in te stemmen met het voorstel jaarrekening 2013.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp- Koopovereenkomst met S. Westland betreffende vrije kavel B7 in deelplan B van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Ook in deelplan B worden gronden verkocht als vrije kavel. Met de heer S. Westland is een optieovereenkomst gesloten voor vrije kavel B7 in deelplan B van De Blaricummermeent. Westland gaat daarop een woning van Blauhuis realiseren. Het schetsplan voor deze woning is enige tijd geleden reeds door het Supervisieteam goedgekeurd.
Aangezien de optieperiode afloopt op 1 oktober 2014 wordt reeds voordat het bouwplan definitief is goedgekeurd door het Supervisieteam, wordt de koopovereenkomst ter besluitvorming voorgelegd. Ondertekening vindt eerst plaats na goedkeuring van het bouwplan door het Supervisieteam.
 
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de koopovereenkomst;
 2. Over te gaan tot ondertekening van de koopovereenkomst nadat het defintieve ontwerp door het Supervisieteam is goedgekeurd.
 
Onderwerp- 2.c. Controleprotocol voor de jaarrekening 2014 en Interne Controleplan 2014
Korte inhoud: Jaarlijks wordt door de Raad naast de geldende wet en regelgeving een aantal richtlijnen opgesteld voor de controle van de jaarrekening. Deze richtlijnen staan in het controleprotocol en worden door de accountant meegenomen bij de beoordeling. In het controleprotocol (bijlage) wordt dit uitgebreid toegelicht. Het controleprotocol 2014 wijkt niet af van dat in 2013. Een belangrijk onderdeel van de controle is de zogenaamde interim controle voorafgaand aan de eindcontrole. Deze controle vindt grotendeels plaats op basis van het Interne Controleplan zoals dit door de organisatie zelf wordt uitgevoerd onder regie van de controller van de BEL.
 
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het Interne Controleplan vast te stellen;
 2. Het Controleprotocol 2014 aan te bieden aan de raad.
 
Onderwerp- Begroting 2015
Korte inhoud: Akkoord gaan met het bijgevoegd raadsvoorstel betreffende het vaststellen van de programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018.
 
Besluit: Begroting is vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Prestatieafspraken & statuten Villa Primair
Korte inhoud: In deze raadsmemo wordt u geïnformeerd over de stand van zaken inzake de prestatieafspraken en de actualisering van de statuten van Villa Primair.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad middels memo te informeren over de stand van zaken van het Openbaar onderwijs in de regio Rooi en Vechtstreek

Onderwerp- Juridische borging regionale uitvoering AMHK.
Korte inhoud: Vanaf 1 januari 2015 is een regionaal AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) een wettelijke verplichting. Het voorgesteld besluit voorziet in de juridische borging hiervan.
 
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) tezamen met de gemeenten, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden op te richten;
 2. Het AMHK Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2015 van start te laten gaan; De oprichting, verantwoordelijkheid én de zorg voor alsmede de instandhouding van het AMHK Gooi en Vechtstreek en de uitvoering van de daarmee verband houdende bevoegdheden als bedoeld in het bepaalde bij of krachtens de WMO 2015, voor ten minste twee jaar in nagenoemde vorm op basis van het dienstverleningsartikel (artikel 6) van de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek op te dragen aan het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam “Regio Gooi en Vechtstreek” en zijn dagelijks bestuur met inachtneming van het volgende:
 • De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt onder één organisatie gebracht. Dit betekent dat de taken met betrekking tot de aanpak kindermishandeling, zoals vermeld in de WMO 2015 en die nu nog belegd zijn bij Bureau Jeugdzorg NHolland, worden toegevoegd aan het bestaande Steunpunt Huiselijk Geweld dat onderdeel uitmaakt van de Regio Gooi en Vechtstreek.
 • De AMK taken, nu belegd bij Bureau Jeugdzorg N-Holland in ieder geval voor de jaren 2015 en 2016 in te kopen bij de gecertificeerde instelling Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (voorheen Bureau Jeugdzorg N-Holland);
 • In 2016 evalueert het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Gooi en Vechtstreek de resultaten van het AMHK Gooi en Vechtstreek waarna dit wethoudersoverleg uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016 een voorstel doet voor de inrichting van het AMHK Gooi en Vechtstreek vanaf 1 januari 2017.
 
Onderwerp- Lokale Keuzenota Sociaal Domein 2015-2018
Korte inhoud: De Lokale Keuzenota Sociaal Domein vormt samen met de Informatienota Sociaal Domein één geheel. Daar waar in de Informatienota het accent lag op alles wat we beleidsmatig samen doen met de regio voor de drie transities, ligt in deze nota het accent op de lokaal in te vullen keuzes en wat we met de uitvoeringsorganisatie HBEL uitwerken. Het doel van de Lokale Keuzenota is om inzicht te geven in de wijze waarop we het preventieve voorveld en de toegang vormgeven. De nota bevat diverse actie- en beslispunten die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.
 
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de Lokale Keuzenota;
 2. Deze voor te leggen aan de raad.
 3. De raad voor te stellen om de actie- en beslispunten vast te stellen.