Collegebesluitenlijst 24 juni 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 juli 2014

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris


Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 10 juni 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Sociaal Statuut 2014
Korte inhoud: In het kader van de reorganisatie bij het team Openbare Ruimte heeft de ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg verzocht een algemeen geldend sociaal statuut voor de BEL Combinatie en de BEL gemeenten.
Besluit: Conform advies wordt besloten het Sociaal statuut 2014, versie 1.5 vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp- Verhuur van de grond bij het Stichtse strandje te Blaricum.
Korte inhoud: De Frietkeizer V.O.F. wil graag de grond nabij het Stichtse Strandje huren voor de periode van 1-7-2014 tot 1-11-2014.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met verhuur van een stukje grond op Stichtse strandje en hiertoe een huurovereenkomst aan te gaan met V.O.F. de Frietkeizer;
  2. In te stemmen met de verhuurprijs.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp- Stand van zaken openbare elektrische oplaadpalen
Korte inhoud: Op dit moment is in Blaricum een oplaadpunt voor elektrische auto’s in de openbare ruimte geplaatst. Dit oplaadpunt is in eigendom en beheer van de stichting E-laad, de locatie is door de gemeente bepaald. Stichting E-laad is sinds eind 2012 gestopt met het plaatsen van openbare laadpalen. In de afgelopen maanden ontving de gemeente enkele aanvragen van particulieren voor het plaatsen van oplaadpunten in de openbare ruimte. Bij het beoordelen van die aanvragen komen enkele vragen over het parkeerbeleid en de bekostiging van parkeervoorzieningen aan de orde, waarvoor op dit moment geen specifiek gemeentelijk beleid bestaat.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. De memo stand van zaken openbare elektrische oplaadpalen ter kennisname aan te nemen
  2. Het contract met E-laad te verlengen
  3. De intentieverklaring voor de aanbesteding van de MRA-e te ondertekenen
  4. De memo 'stand van zaken openbare elektrische oplaadpunten' ter kennisname naar de raad te sturen.
 
Onderwerp- Illegale opslag en illegaal bouwwerk Capittenweg.
Korte inhoud: Naar aanleiding van een verzoek tot handhaving is aan de eigenaar van een perceel langs de Capittenweg een voornemen last onder dwangsom gezonden ten aanzien van opslag en een bouwwerk op zijn perceel. De eigenaar heeft een zienswijze ingediend en doet tevens een beroep op het overgangsrecht. U dient een besluit te nemen over de last onder dwangsom.
Besluit: Conform advies wordt besloten betrokkene een last onder dwangsom op te leggen om het bijgebouw en de opslag binnen zes weken te verwijderen en verwijderd te laten op straffe van een dwangsom van € 1.000 per overtreding per dag met een maximum van € 10.000.