Collegebesluitenlijst 25 februari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 maart 2014


Aanwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, loco-burgemeester
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
 
 

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp: Besluitenlijst 18 februari 2014
Besluit - Conform vastgesteld

Onderwerp: Trouwen op een alternatieve locatie in de Dorpskerk,Torenlaan 16 te Blaricum.
Korte inhoud: Verzoek van de heer M. Uitterlinden en mevrouw H. van Ommeren om op 31 mei 2014 om 15.30 uur te mogen trouwen in de Dorpskerk, Torenlaan 16 te Blaricum.
Besluit - Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie de Dorpskerk, Torenlaan 16 te Blaricum op 31 mei 2014.


Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

--


Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.J.M. De Ridder

Onderwerp: Afspraken Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Korte inhoud: Op 19 december 2013 hebben Rijk (VWS, VenJ), VNG en IPO afgesproken dat gemeenten in regionaal verband voor 28 februari 2014 afspraken maken met Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZ-NH) over de toekomst en continuïteit van alle functies die BJZ nu vervult.
Besluit - Conform advies wordt besloten in te stemmen met de afspraken tussen de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland over de functies van Bureau Jeugdzorg en om de raad door middel van een memo via de Raadgever hierover te informeren. De voorzitter van de stuurgroep Jeugd Gooi- en Vechtstreek, mevrouw N. van Ramshorst, te mandateren om namens burgemeester en wethouders van Blaricum de "Afspraken functies Bureau Jeugdzorg tussen Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en de gemeenten in de regio Gooi- en vechtstreek" te ondertekenen.
 
Onderwerp: Hergebruik Wmo-trapliften
Korte inhoud: Per 1-2-2013 is er een nieuw contract voor de levering van trapliften. Dit contract is exclusief de geleverde trapliften voor 1-2-2013
Besluit - Conform advies wordt besloten:
  1. Akkoord te gaan met de overeenkomst voor het hergebruik van trapliften die geleverd zijn voor 1 februari 2013;
  2. De manager contractbeheer Sociaal Domein van de regio Gooi en Vechtstreek te mandateren voor de ondertekening van de overeenkomst;
  3. De overeenkomst te laten vallen onder het regionaal contractbeheer.


Portefeuillehouder Wethouder, de heer P.M. Smit

--


Rondvraag / mededelingen

--