Collegebesluitenlijst 25 maart 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 april 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 18 maart 2014
Besluit: Conform vastgesteld
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Eet- en Drinkgelegenheid de Tafelberg, Oude Naarderweg 2, 1261 DA BLaricum
Besluit: Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Eet- en Drinkgelegenheid de Tafelberg, Oude Naarderweg 2, 1261DS Blaricum

Onderwerp- Deelname aan Waar Staat Je Gemeente
Korte inhoud: In het tweede kwartaal 2014 zal de gemeente deelnemen aan Waar Staat Je Gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau, binnen de BEL Combinatie wordt dit gecoördineerd door Sander Bijvank.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het college neemt kennis van deelname aan Waar Staat Je Gemeente in het tweede kwartaal van 2014.
  2. Het college besluit tot verstrekking persoonsgegevens uit de BRP (Basis Registratie Personen) aan het onderzoeksbureau Research2Evolve. Het betreft naam, adres en geboortedatum van 2000 personen van 18 jaar en ouder, samengesteld middels een aselecte steekproef.
     

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Er is bezwaar ingediend tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen van twee fijnsparren op het perceel Koloniepad 1 te Blaricum
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft na het houden van een hoorzitting op 23 januari 2014 advies uitgebracht. De commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen en de omgevingsvergunning voor het kappen- desgewenst met het opnemen van een herplantplicht- alsnog te verlenen, tenzij adequaat kan worden onderbouwd dat de twee fijnsparren beeldbepalende waarde hebben na afweging van alle relevante belangen.
Besluit: Conform advies wordt besloten het primaire besluit in stand te laten en daaraan mede ten grondslag te leggen het advies van 28 februari 2014 van een landschapsdeskundige.
 
Onderwerp- Memo riool- en wegenbudgetten 2015-2018
Korte inhoud: Begin 2013 is het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de planperiode van 2012-2017 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan zijn een aantal concrete doelstellingen genoemd die in planperiode dienen te worden gerealiseerd. Eén van de belangrijke doelstellingen is om integraal te werken aan rioolvervanging, afkoppelen, wegreconstructies, groenvervanging en openbare verlichting.
Besluit: Het College neemt het memo voor kennisgeving aan en neemt het mee bij de behandeling van de kadernota 2015.

Onderwerp- Herinrichting woonwagenstandplaats Achter Capitten 3
Besluit: College gaat akkoord met nivellering verhoogde groenstrook en betegeling daarvan.

Onderwerp- Keuzecriteria constructeur in verband met bezuinigingen
In verband met bezuinigingen is een aantal criteria opgesteld wanneer bouwplannen ter controle worden doorgestuurd naar de constructeur Boorsma.
Besluit: Conform advies wordt besloten om akkoord gaan met de keuzecriteria zoals voorgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Beslissing op bezwaar beëindiging en terugvordering van een bijstandsuitkering Wet werk en bijstand
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 4 februari 2014 geadviseerd om de primaire besluiten te herroepen. De afdeling SozaHBEL stelt voor om het advies niet te volgen en om de primaire besluiten in stand te laten met aanvulling van de motivering en om het verzoek om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase niet te honoreren.
Besluit Het college gaat niet akkoord met het advies van de afdeling. Het college neemt het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over en besluit de bestreden besluiten te herroepen en over te gaan tot vergoeding van de proceskosten tot een bedrag van € 944.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Concept Jaarrekening 2013
Besluit: College besluit concept-jaarrekening voor accountantscontrole vrij te geven.