Collegebesluitenlijst 25 november 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Blaricum d.d. 2 december 2014


Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp -  Besluitenlijst 18 november 2014
Besluit: Conform vastgesteld

Onderwerp -  Restauratie en nieuwe locatie kunstwerk “Future of the Atomic World”
Korte inhoud: Het kunstwerk “Future of the Atomic World”, gemaakt door Han Hulsbergen, is opnieuw door vandalen aangetast. Dit voorstel gaat over het restaureren van het kunstwerk en het verplaatsen ervan naar een nieuwe locatie. Het RTG wordt in de gelegenheid gesteld om te adviseren over de nieuwe locatie van het kunstwerk “Future of the Atomic World”.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het kunstwerk “Future of the Atomic World” te laten restaureren in oorspronkelijke staat.
  2. De opdracht voor de restauratie te verlenen aan fa. A.N. Binder voor een bedrag van €1.970,00 excl. 21% BTW, conform offerte B14142.
  3. Het kunstwerk te laten herplaatsen en het RTG middels een memo in de gelegenheid te stellen om te adviseren over de nieuwe locatie van het kunstwerk
  4. De opdracht voor de herplaatsing te verlenen aan fa. A.N. Binder voor een bedrag van €500,- excl. 21% BTW.
  5. De kosten van de reparatie en verplaatsing ad € 2.470,- ten laste te brengen van kostenplaats Kunst (65400400) begroting 2015.

Onderwerp -  Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 18 maart 2015.
Korte inhoud: aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 18 maart 2015.
Besluit: Conform advies wordt besloten stembureaus aan te wijzen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 18 maart 2015.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis

 

Onderwerp -  Overeenkomst Herontwikkeling Winkelcentrum Bijvanck
Korte inhoud: Ten behoeve van de herontwikkeling van het winkelcentrum is het wenselijk om de samenwerking met partijen vast te leggen in een overeenkomst. In dit voorstel wordt ingegaan op deze concept overeenkomst.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de raamovereenkomst en deze te ondertekenen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

 

Onderwerp -  Bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 eik en 1 beuk op het perceel Matthijssenhoutweg 20.
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 2 september 2014 het college geadviseerd het bestreden besluit in stand te laten.
Besluit: Conform advies wordt besloten te conformeren aan het advies van 2 september 2014 van de commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken

 
Onderwerp -  Vaststellen gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning Blaricum 2013.
Korte inhoud: Volgens de subsidieverordening en mandaatregeling moeten sommige voorlopig toegekende subsidies vastgesteld worden op grond van de ingeleverde verantwoording na afloop van het subsidiejaar.
Besluit: Conform advies wordt besloten dat, volgens de subsidieverordening en mandaatregeling, sommige voorlopig toegekende subsidies worden vastgesteld op grond van de ingeleverde verantwoording na afloop van het subsidiejaar.

Onderwerp -  Pleegzorg inkoop buiten de regio
Korte inhoud: Dit voorstel betreft de inkoop van pleegzorg buiten de regio in het kader van continuïteit van zorg.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. De in dit voorstel genoemde tarieven voor Pleegzorg voor de regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen voor het jaar 2015;
  2. Volmacht te verlenen aan de directeur Sociaal domein Regio Gooi en Vechtsteek om bij aanbieders contractonderhandeling en de verstrekking van de opdracht uit te voeren, op basis van de vastgestelde tarieven;
  3. Volmacht te verlenen aan de directeur Sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om op basis van de vastgestelde tarieven Pleegzorg Gooi en Vechtstreek het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend ingebrekestelling; ontbinding, vorderen van nakoming, opzeggen van een overeenkomst en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding en stelt hiervoor per gemeente jaarlijks een bedrag van 0,5% van het verwachte totaal aan budget voor de pleegzorgplaatsingen buiten de regio, op basis van het woonplaatsbeginsel behorend tot de Regio Gooi en Vechtstreek, beschikbaar (verdeelsleutel op basis van inwonertal 0,5% van € 417.250);
  4. Voor de Pleegzorgtrajecten buiten de regio het profijtbeginsel te hanteren en de kosten per gemeente ten laste van de post onvoorzien provinciaal gefinancierde jeugdzorg te brengen.