Collegebesluitenlijst 26 augustus 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 september 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 19 augustus 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Coördinatie nazorg ex-gedetineerden
Korte inhoud: De coördinatie nazorg ex-gedetineerden voor de periode 2012-2014 is regionaal uitgevoerd op basis van de (tijdelijke) landelijke nazorggelden. Vanwege het afbouwen van de landelijke doeluitkering was de afspraak om begin 2014 de regionale coördinatie van de nazorg te evalueren en een voorstel te doen voor de toekomst.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Kennis te nemen van het voorstel regionale coördinatie nazorg ex gedetineerden en het bijbehorende evaluatierapport;
  2. In te stemmen met regionale coördinatie van de nazorg van ex gedetineerden in 2015 en 2016 bij het veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Deze periode gebruiken om de coördinatietaak zoveel mogelijk te laten aansluiten bij c.q. zo mogelijk te integreren in de lokale uitvoeringsorganisaties in het sociale domein.
  3. In te stemmen met de daaruit voortvloeiende kosten van €2.415 en deze kosten te dekken uit de nieuwe budgetten binnen het programma sociaal domein. En de huidige kosten van het Veiligheidshuis € 3.638 over te hevelen van het programma veiligheid naar het programma sociaal domein.
     

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Procedure OOGO i.v.m. nieuwe Jeugdwet
Korte inhoud: Op overeenstemming gericht overleg met samenwerkingsverbanden onderwijs over beleidsplan Jeugd.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Vaststellen van de procedure, overeenkomst en geschillenregeling voor OOGO beleidsplan jeugd, zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Jeugdwet;
  2. De Stuurgroep OOGO Passend Onderwijs Gooi & Vechtstreek mandateren om het OOGO te voeren;
  3. Wethouder Van Ramshorst als voorzitter van Stuurgroep Jeugd Gooi & Vechtstreek toevoegen aan het OOGO jeugd.
  4. De overeenkomst door de voorzitter van de Stuurgroep, de heer E. Van der Want, wethouder jeugd en onderwijs gemeente Hilversum, namens alle deelnemende regiogemeenten te laten ondertekenen;
  5. Vaststellen dat de Ontwikkelagenda 2014-2018 de basis is om in de komende jaren de afstemming tussen passend onderwijs en jeugdhulp zo effectief mogelijk vorm te geven.