Collegebesluitenlijst 27 mei 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 20 mei 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Verslag gezamenlijke archiefinspectie 2013
Korte inhoud: Iedere twee jaar vindt er een inspectie plaats van de archieven door de toezichthouder. Vanwege de BEL Samenwerking is deze inspectie integraal voor alle BEL organisaties uitgevoerd. Het verslag is de weerslag van deze inspectie.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
1. Het verslag en inspectierapport voor kennisgeving aan te nemen
2. Het verslag en inspectierapport ter informatie aan de Raad aan te bieden

Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Restaurant de Goede Gooijer, Crailoseweg 151, 1261 AA Blaricum.
Besluit: Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie, Restaurant De Goede Gooier, Crailoseweg 151, 1261 AA Blaricum
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Intrekking last onder dwangsom met betrekking tot het pand De Oorsprong
Korte inhoud: Op 23 januari 2014 is aan Vestia een last onder dwangsom opgelegd. Vestia is eigenaar van het complex De Oorsprong aan de Stroomzijde te Blaricum. De last onder dwangsom is opgelegd wegens het afwijken van de verleende vergunning op het onderdeel dat ziet op de plaatsing/constructie van de gebouwde balkons. Naar aannleiding van de last onder dwangsom heeft Vestia maatregelen getroffen en de strijdigheid ongedaan gemaakt. Tijdens verschillende controles is vast komen te staan dat de balkons zijn aangepast en de veiligheid niet langer in het geding is. Er bestaat geen aanleiding om de last onder dwangsom in stand te laten en verzoeken u de last onder dwangsom in te trekken.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Te besluiten de last onder dwangsom van 23 januari 2014 in te trekken
  2. Dit besluit door toezending kenbaar te maken bij Vestia en overige belanghebbenden.

Onderwerp- Verkoop 5 huurwoningen van de Alliantie
Korte inhoud: De Alliantie heeft de gemeente verzocht toestemming te geven voor de verkoop van 5 huurwoningen. Het betreft huurwoningen van het voormalig Gemeentelijk Woningbedrijf. In de Prestatieovereenkomst zijn de voorwaarden voor de verkoop van huurwoningen afgesproken. Alleen woningen van de complexen Statenkamer e.o., Kerkpad e.o. en Deisel e.o. komen voor verkoop in aanmerking als de verkoopprijs boven € 210.000 ligt. Ook moet het puntenaantal boven 142 liggen, dit zijn potentiele vrije sectorhuurwoningen. Alle 5 woningen voldoen aan de gestelde criteria.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de verkoop van 5 huurwoningen, te weten Statenkamer 9, Oude Renbaan 17, Kerkpad 9, Deisel 4 en Eerste Molenweg 15.
 
Onderwerp- Angerechtsweg 1 en 3
Korte inhoud: Na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht is het niet meer mogelijk om het perceel Angerechtsweg 1 en 3 te gebruiken voor dubbelbewoning. Dat was in het voorgaande bestemmingsplan wel het geval. De eigenaar is in 2010 overleden. Sedertdien is de dubbelbewoning gestaakt. Omdat dit al meer dan 1 jaar het geval is kan ook geen gebruik meer worden gemaakt van het overgangsrecht.
Besluit: Conform advies wordt besloten De heer Van Gameren te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde ontwerpbrief.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Verkoop grond gelegen achter woningen Korte Bergweg
Korte inhoud: Constatering clandestien grondgebruik achter woningen Korte Bergweg 3,5 en 7.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met verkoop van een gedeeltelijk perceel grond sectie E nr. 2397 circa 24 m2 tegen een verkoopprijs van € 3.600 kosten koper.
  2. De opbrengst van € 3.600 verantwoorden op 68200400 Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd, 833100 Opbrengst grondverkopen.