Collegebesluitenlijst 28 oktober 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 november 2014Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 21 oktober 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Subsidieaanvraag Buurt Preventie Vereniging Vogelaar
Korte inhoud: Voor een eenmalige oprichtingssubsidie dient een Buurt Preventie Vereniging (BVP)ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. BVP Vogelaar vraagt voor deze inschrijving een subsidie van € 50,-
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 50,- aan BPV Vogelaar voor de inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel
  2. De kosten van de subsidie ten laste te brengen van het budget criminaliteitsbestrijding-overige kosten 61401800-634399
 
Onderwerp- Een subsidie aan de Oranjevereniging voor een voetbalfeest op 13 juni 2014 moet worden vastgesteld.
Korte inhoud: De Oranjevereniging heeft op 13 juni een voetbalfeest georganiseerd in het kader van de wereldkampioenschappen. De subsidie die hiervoor is verleend onder de Verordening Buurtinitiatieven moet worden vastgesteld.
Besluit: Conform advies wordt besloten de subsidie aan de Oranjevereniging voor het voetbalfeest op 13 juni 2014 vast te stellen op € 1.000.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp- Burgerparticipatie bij ontwikkeling en realisatie van De Blaricummermeent
Korte inhoud: Op basis van een in maart 2011 door de BEL-gemeenten opgestelde nota over burgerparticipatie wenst het Projectbureau De Blaricummermeent (gemeente Blaricum) de huidige bewoners in De Blaricummermeent te betrekken bij de verdere ontwikkeling en realisatie van het plangebied. De gemeente wenst hier invulling aan te geven via een vorm van burgerparticipatie.

De ontwikkeling van De Blaricummermeent is inmiddels zo ver gevorderd dat het tot nu toe gevoerde overleg met enkel (bewoners-)vertegenwoordigers uit deelplan A niet meer volstaat. De gemeente wenst de groep, een vertegenwoordiging van alle huidige bewoners in het gebied, op een andere manier samen te stellen en de mate van participatie bij de verdere ontwikkeling van de locatie voor alle deelnemers duidelijk en inzichtelijk te maken.
Met onderhavig voorstel wordt een aanzet gegeven om, langs de definitie en doelstellingen van burgerparticipatie, tot een organisatievorm te komen waarbij (alle) nieuwe bewoners betrokken worden bij de verdere invulling van De Blaricummermeent.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met het voorstel om een (nieuwe) Klankbordgroep De Blaricummermeent in te stellen en met deze groep invulling geven
aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen in het kader van burgerparticipatie. De mate en vorm van participatie is in de notitie nader gedefinieerd.
 
Onderwerp- Vaststellen belastingverordeningen 2015 (Blaricum)
Korte inhoud: Dit voorstel betreft de jaarlijkse actualisering van de belastingverordeningen. De verordeningen zijn aangepast aan de voorstellen uit de paragraaf Lokale Heffingen van de begroting 2015.
Besluit: Conform advies wordt besloten het voorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Onderwerp- Controleprotocol 2015
Korte inhoud: Het controleprotocol 2015 bevat de kaders die de Raad meegeeft aan de accountant voor de toetsing van de jaarrekening 2015.
Besluit: Conform advies wordt besloten het besluit Controleprotocol 2015 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 
Onderwerp- Vaststelling legesverordening en tarieventabel 2015
Korte inhoud: in verband met de noodzakelijke actualisering van de tarieven voor leges, moet de legesverordening en de tarieventabel opnieuw vastgesteld worden.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen de legesverordening 2015 met de bijbehorende tarieventabel onderdeel A en B vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp- Adviesmemo portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 29 oktober 2014
Korte inhoud: In de memo wordt advies gegeven voor het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 29 oktober 2014.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de adviesmemo portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gewest Gooi en Vechtstreek d.d. 29 oktober 2014.
 
Onderwerp- Bushalte Aristoteleslaan
Besluit: Het college besluit een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen voor een bushalte aan de Aristoteleslaan.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Korte inhoud: In verband met een aantal wijzigingen in de onderwijswetgeving wordt op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en de aanpassing van primair onderwijsgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Dit heeft tot gevolg dat de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' aangepast dient te worden aan de nieuwe regelgeving.
Besluit: Conform advies wordt besloten:

  1. De raad voor te stellen de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Blaricum 2015' vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Blaricum';
  2. De 'Beleidsregels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Blaricum 2015' vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'beleidsregels bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs Blaricum' zoals vastgesteld in de  collegevergadering van 17 maart 2009;
  3. Het in de bijlage bij dit besluit toegevoegde formulier vast te stellen.