Collegebesluitenlijst 29 april 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 mei 2014

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 22 april 2014
Besluit: Conform vastgesteld

Onderwerp- Vestiging van een restaurant-horeca met terras op het perceel Achterom 7 te Blaricum
Korte inhoud: Via de makelaar is een verzoek binnen gekomen om op het perceel een restaurant met terras te mogen vestigen middels een binnenplanse ontheffing op grond van het bestemmingsplan Dorp.
Besluit: College besluit verzoek om toepassing binnenplanse ontheffing af te wijzen omdat de gevraagde bestemmingswijziging teveel afwijkt van de bestemming die nog niet zo heel lang geleden is vastgelegd.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Jaarrekening 2013 Blaricum
Korte inhoud: Jaarrekening 2013
Besluit: College gaat akkoord met de concept-jaarrekening en besluit deze ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Onderwerp- Behandeling definitieve kadernota 2015.
Korte inhoud: De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen voor het opstellen van de begroting 2014-2017 weer.
Besluit: Conform advies wordt besloten de kadernota ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.