Collegebesluitenlijst 29 juli 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 augustus 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


Afwezig:
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp - Besluitenlijst 22 juli 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp - Besluit tot het toekennen van planschade aan aanvragers op het adres Simone de Beauvoirlaan 15 te Huizen.
Korte inhoud: Aanvragers hebben een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend. De reden is het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp. Hoewel aanvragers in Huizen wonen, grenst hun perceel aan de Blaricummermeent. Er is advies uitgebracht door het Servicebureau Planschade. De conclusie is dat aanvragers in een planologisch nadeligere situatie verkeren als gevolg van het bestemmingsplan en daarom in aanmerking komen voor vergoeding van die schade. Het schadebedrag is 3100.- vermeerderd met de wettelijke rente gerekend vanaf de dag van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, zijnde 22 april 2009, tot de dag van uitbetaling. Daarnaast heeft het proces van de afhandeling van de aanvraag door allerlei omstandigheden lang in beslag genomen. Dit maakt dat aanvragers in aanmerking komen voor uitkering in het kader van de Wet dwangsom en de volledige dwangsom van 1260.- euro verbeuren.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Onder verwijzing naar het bijgaande advies van Servicebureau Planschade en gelet op artikel 6.1 Wro het verzoek van aanvragers om tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en het bedrag van 3100 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 22 april 2009;
 2. Aanvragers 1260 euro uit te keren op grond van de Wet Dwangsom;
 3. Aanvragers van deze besluiten schriftelijk in kennis te stellen

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp - Voortgangsrapportages Sociaal Domein
Korte inhoud: Bijgaand de voortgangsrapportages voor het sociaal domein van juni. Het gaat om een bestuurlijke voortgangsrapportage en om een inhoudelijke voortgangsrapportage.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages.
 2. De inhoudelijke voortgangsrapportage ter kennisname naar de raad sturen.

Onderwerp - Subsidievoorstel 2015
Korte inhoud: Het college stelt bij de begroting ook het overzicht welzijnssubsidie vast. Over de toekenning van meerjarige subsidies met een hoog risicoprofiel besluit het college separaat.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Voor alle meerjarige subsidies 2015 geen indexering toe te passen conform kadernota;
 2. De termijn voor meerjarige subsidies te verlengen tot en met 2015;
 3. De lijst met risicoprofielen van subsidies vast te stellen;
 4. Subsidies met hoog risicoprofiel te verlenen;
 5. In te stemmen met een apart behandelingsvoorstel voor subsidies aan Versa.
Onderwerp -  Reparatie en vervanging leermiddelen gymnastieklokaal Blaricum Dorp
Korte inhoud: Uit de onderhoudsofferte van Janssen en Fritsen blijkt dat het budget voor vervanging en reparatie voor dit jaar niet toereikend is. Voor dit jaar zal het budget met € 2.450 verhoogd moeten worden.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het bedrag ad € 2.450 mee te nemen met de zomernota, kostenplaats 64802001 (gymzaal dorp), kostensoort 634307 (aanschaf en onderhoud) ten behoeve van vervanging en reparatie materialen gymzaal dorp;
 2. Toestemming te geven om opdracht te verlenen aan Janssen en Fritsen voor reparatie en vervanging tijdens de zomervakantie regio Noord 2014;
 3. Planning laten opstellen voor vervanging van dit soort materiaal.