Collegebesluitenlijst 2 december 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 december 2014

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp: Besluitenlijst 25 november 2014
Besluit 2a over Overeenkomst Herontwikkeling Winkelcentrum Bijvanck:
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de raamovereenkomst en deze te ondertekenen.

Onderwerp: Ontwikkeling oefencentrum veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op terrein Crailo
Korte inhoud: Het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft het voornemen het huidige, tijdelijke, brandweer oefencentrum Crailo voort te zetten en door te ontwikkelen. Daarvoor is een businessplan opgesteld. De veiligheidsregio heeft de gemeenten verzocht de gemeenteraden om wensen en bedenkingen op dit businessplan te vragen om zodoende draagvlak voor de ontwikkeling van het oefencentrum te creëren. Technisch gezien is geen toestemming van de deelnemende gemeenten benodigd om te besluiten over de ontwikkeling van het oefencentrum. Het is echter de wens van het AB over voldoende draagvlak voor dit besluit te beschikken.
Besluit:  Conform advies - en er van uitgaande dat de Veiligheidsregio Utrecht haar bijdrage levert- wordt besloten in positieve zin kennis te nemen van het voornemen van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek om een oefencentrum te ontwikkelen op het terrein van Crailo en tevens de gemeenteraad bijgevoegd advies met betrekking tot de ontwikkeling van het oefencentrum voor te leggen om wensen en bedenkingen te formuleren.
 
Onderwerp: Bezwaar tegen besluit tot uitschrijving op grond van de Wet basisregistratie personen naar "Onbekend"
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 4 november 2014 geadviseerd om het besluit van 2 juni 2014, waarin is besloten om bezwaarmaker uit te schrijven uit de Basisadministratie personen, in stand te laten.
Besluit: Conform advies wordt besloten conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het primaire besluit van 2 juni 2014 in stand te laten.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken

 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 3 november 2014 geadviseerd het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren, omdat het te laat is gegediend.
Besluit: Conform advies wordt besloten het commissieadvies van 3 november 2014 op te volgen.

Onderwerp: Inkoop JeugdzorgPlus 2015
Korte inhoud: Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2015 voldoende plekken JeugdhulpPlus inkopen. In deze bijdrage wordt voorgesteld op welke wijze de regio de inkoop van Jeugdhulp Plus in 2015 wil realiseren.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken om vanaf 1 januari 2015 de kassiersfunctie voor de JeugdhulpPlus uit te voeren en hierover regelmatig te rapporteren (tenminste eenmaal per jaar) richting de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden;
  2. De in dit voorstel genoemde tarieven voor JeugdzorgPlus voor de regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
  3. Volmacht te verlenen aan de directeur Sociaal domein Regio Gooi en Vechtsteek om met de zorgaanbieder contractonderhandeling en de verlening van de opdracht uit te voeren, op basis van de vastgestelde tarieven, binnen het daarvoor beschikbare budget (bij overschrijding van het budget dient een nieuw voorstel aan het college te worden voorgelegd);
  4. Volmacht te verlenen aan de directeur Sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om op basis van de vastgestelde tarieven JeugdhulpPlus Gooi en Vechtstreek het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling; ontbinding, vorderen van nakoming, opzeggen van een overeenkomst en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding en stelt hiervoor jaarlijks een bedrag van 1% van het totaal aan budget voor de JeugdhulpPlus plaatsen beschikbaar;
  5. Een totaalbedrag van € 7.321 te reserveren voor het aangaan van een overeenkomst met zorgaanbieder Intermetzo voor het jaar 2015 ten behoeve van het uitvoeren van JeugdzorgPlus;
  6. Een totaalbedrag van € 595 te reserveren ten behoeve van de continuïteit van zorg bij een huidige zorgaanbieder.
Onderwerp: Subsidie jeugdzorg aanbieders en de gecertificeerde jeugdinstellingen voor 2015
Korte inhoud: Vanuit de decentralisatie van de jeugdzorg vanuit het Rijk en Provincie worden de gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor het bieden, en daarmee financieren, van jeugdzorg in het vrijwillig kader en in het gedwongen kader.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met het subsidiëren van de jeugdzorgaanbieders Youké en OC Trompendaal voor het uitvoeren van jeugdhulp in 2015 en de gecertificeerde instellingen De Jeugd- en Gezinsbeschermers (tot aan 1 januari 2015 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland), de William Schrikker Groep en het Leger des Heils (JB&JR) op basis van incidentele/budget subsidie.
  2. Subsidie te verlenen, ad € 21.519 aan Youké en € 70.983 aan OC Trompendaal, €28.395 aan De Jeugd- en Gezinsbeschermers, € 1.033 aan Leger des Heils (JB&JR) en € 5.099 aan William Schrikker Groep. Deze middelen zijn beschikbaar binnen het budget voor jeugdzorg, zoals dat in de begroting 2015 is opgenomen.
  3. In te stemmen met de concept subsidiebeschikking voor 2015 met daarin de gestelde subsidievoorwaarden voor de te leveren reguliere prestaties en uitvoering van de regionale Innovatieagenda Jeugdzorg 2015-2018.
  4. Tarieven 2015 vast te stellen van zowel de jeugdzorgaanbieders als de gecertificeerde instellingen gericht op de monitoring, grondslag voor een persoonsgebonden budget en het toe werken naar een inkooprelatie gericht op persoonsvolgende bekostiging in 2017. In 2016 vragen de bovenstaande partijen voor de laatste maal een incidentele/budget subsidie aan.
Onderwerp: Subsidieaanvraag bij Blaricum door Vitaal 70 plus.
Korte inhoud: Vitaal 70 plus vraagt een subsidie van €1.221,50 voor het maken van kunstkerstbomen in samenwerking met het basisscholen om de bomen aan te bieden aan alleenstaande ouderen in Blaricum.
Besluit: College besluit niet akkoord te gaan met verlening subsidie, omdat er teveel onduidelijkheid is over de deelname van Versa en de scholen.