Collegebesluitenlijst 30 september 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 23 september 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp- Bestuursopdracht en plan van aanpak illegaal grondgebruik Bijvanck
Korte inhoud: Vanaf 2006/2007 is de gemeente Blaricum bezig met het aanpakken van het illegaal grondgebruik in de Bijvanck. Van de lijst met illegaal gebruikte gronden uit 2006/2007 is het grootste deel afgewikkeld, 65 dossiers resteren nog. Deze dossiers moeten afgehandeld worden. Recent is de huidige status van het illegaal grondgebruik in de Bijvanck onderzocht. Daaruit constateerden we 207 nieuwe gevallen van illegaal grondgebruik. Momenteel ligt de vraag voor op welke wijze uw college met het illegaal gebruik in de Bijvanck om wil gaan. In dit projectplan worden drie scenario’s geschetst om het illegaal gebruik aan te pakken.
 
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De bestuursopdracht en plan van aanpak Illegaal grondgebruik Bijvanck vast te stellen;
 2. Vooralsnog te beginnen met scenario 3, te weten afronden alle dossiers waarover met de gemeente gecommuniceerd is & dossiers waar grote opbrengst te verwachten is (vanaf 40m2);
 3. In de DVO 2015 en 2016 hiervoor 477 uur per jaar op te nemen.
 4. De gemeenteraad via memo hierover te informeren.
 5. Persgesprek beleggen met portefeuillehouder bij start project.
   

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp- Bezwaar inzake omgevingsvergunning voor uitbreiden woning.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
 
Besluit: Conform advies wordt besloten om – conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften – de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp- Beleids- en Beheerplan Openbare Verlichting
Korte inhoud: Het nieuwe Beleids- en Beheerplan voor de Openbare Verlichting geeft een aantal keuzemogelijkheden om het beheer van de openbare verlichting af te stemmen op de gemeentelijke speerpunten.
 
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het plan.
 2. In te stemmen met vervanging door LED.
 3. Het beschikbaar stellen van middelen aan de orde te stellen bij de kadernota 2016. Uitgangspunt is jaarlijkse afschrijving ten laste van de exploitatie.
 4. Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2016, 2017 en 2018, inclusief het besteksgereed maken en aanbestedingsprocedure uit de reserve infrastructurele voorzieningen een bedrag van € 22.500 beschikbaar te stellen.
 5. Het raadsvoorstel aan te passen i.o.m. portefeuillehouder en beleidsregie.
   

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Benoeming leden vrijwilligerscomité Blaricum
Korte inhoud: Twee leden van het vrijwilligerscomité Blaricum hebben het comité verlaten. Twee nieuwe leden hebben zich aangemeld en worden hierbij benoemd door het college.
 
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Kennis te nemen van het feit dat mevrouw D. Nelemans en de heer R. de Fouw het vrijwilligerscomité uit eigen beweging hebben verlaten;
 2. De voorgestelde kandidaten, mevrouw J.C.M. van den Brink en de heer H.F.J. Kremer, te benoemen volgens het vrijwilligersreglement Blaricum.