Collegebesluitenlijst 3 juni 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 juni 2014Aanwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 27 mei 2014
Besluit: Conform vastgesteld

Onderwerp- Benoeming voorzitter en leden van de commissie voor de bezwaarschriften
Korte inhoud: Het is de bevoegdheid van het college om bij de start van een nieuwe raadsperiode de voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften te (her)benoemen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
1. De voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften te  herbenoemen voor de gemeenteraadsperiode 2014 -2018.
2. De heer mr. J. Oosterkamp, woonachtig te Biddinghuizen, te benoemen tot voorzitter van de Commissie bezwaarschriften ingaande 1 juni 2014 gedurende de resterende duur van de gemeenteraadsperiode 2014 - 2018 i.v.m. ontslag van de huidige voorzitter per genoemde datum.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


2.a. Besluit last onder dwangsom illegale erfafscheiding Schapendrift
Korte inhoud: Op een perceel aan de Schapendrift is een vergunningsplichtige erfafscheiding (betongaas met palen) geconstateerd waar geen vergunning voor is verleend.
Conform advies wordt besloten betrokkene een last onder dwangsom op te leggen om de  erfafscheiding binnen zes weken te verwijderen op straffe van een dwangsom van € 5.000.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


3.a. Verlening mandaat aan regiocoördinator voor aansluiten nieuwe partners op de verwijsindex
Korte inhoud: Verlening mandaat aan regiocoördinator voor aansluiten nieuwe partners op de verwijsindex
Conform advies wordt besloten:
1. Conform artikel 23 lid 4 van het Convenant Verwijsindex Noord-Holland Regio Gooi & Vechtstreek mandaat te verlenen aan de beleidsfunctionaris/regiocoördinator om te beslissen over toetreding van nieuwe convenantpartijen.
2. Dit mandaat toe te kennen voor de duur van de opdracht van de regio (voorshands tot 1-1-2015).
3.b. Maatregelen Compensatie Huishoudelijke Taken
Korte inhoud: In de regio Gooi en Vechtstreek zijn maatregelen ontwikkeld om de kortingen van 40% van het Rijk op het budget voor CHT op te vangen. De maatregelen hebben aanzienlijke gevolgen voor de cliënten die mogelijk minder uren voor hulp bij het huishouden krijgen toegekend, alsook voor de aanbieders van hulp bij het huishouden, omdat de potentiele omzet afneemt. Er worden vier maatregelen voorgesteld om de uitgaven voor CHT te verminderen: 1. resultaatfinanciering (anders beschikken); 2. budget berekenen op basis van een lagere frequentie (i.p.v. eens per week CHT, bij het berekenen van de omvang uitgaan van eens per twee weken; daar waar een hogere frequentie noodzakelijk is blijft dit mogelijk); 3. de overlap tussen CHT en begeleiding (14% van de CHT klanten) op te heffen door het aanbieders mogelijk te maken een combinatie te leveren; 4. meer inzetten op eigen mogelijkheden van inwoners bij de toegang (minder publiek, meer privaat: stimulering eigen oplossend vermogen). Deze voorstellen zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk vijf van bijgevoegde keuzenota.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met vier maatregelen om de uitgaven voor CHT binnen de beschikbare budgetten te houden.
2. In te stemmen met het in 2015 toepassen van de voorgestelde maatregelen bij nieuwe klanten en bij bestaande klanten met een aflopende beschikking. In 2016 worden bestaande klanten met een lopende beschikking herbeoordeeld.
3. In te stemmen met het in 2015 evalueren van het effect van de voorgestelde maatregelen om op basis daarvan het beleid eventueel bij te stellen.
4. Dit voorstel ter informatie aan te bieden aan de raad en inhoudelijk mee te laten nemen in de bespreking van de Raadsinformatienota Sociaal Domein.
3.b. Jaarverslagen CJG
Korte inhoud: Terugkoppeling behaalde resultaten CJG in kalenderjaar 2012 en 2013 met bijbehorende aandachtspunten. In dit voorstel zijn de jaarverslagen kort samengevat, worden aandachtspunten genoemd en worden deze gekoppeld aan de ontwikkelingen binnen de Transitie Jeugdzorg. De jaarverslagen in de bijlagen zijn opgesteld door medewerkers van het CJG en in originele vorm bijgevoegd.
Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de jaarverslagen CJG 2012 en 2013 en de Raad hierover per memo te informeren.