Collegebesluitenlijst 4 februari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 februari 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 28 januari 2014
Besluit: Conform vastgesteld

Onderwerp: Benoemen stembureauleden en plv. stembureauleden (incl. mandatering);
Besluit: Conform advies wordt besloten tot benoemen van de leden en plv. leden
 
Onderwerp- Papierarm werken - Verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, commissieleden en fractievertegenwoordigers 2009 (tweede wijziging) / 2014-3
Korte inhoud: De drie BEL-gemeenteraden hebben een klankbordgroep papierarm werken ingesteld. Deze heeft kaders geschetst en getest met een applicatie en een tablet. Na een positief advies hebben de raden het werken met een tablet en app goedgekeurd tot het einde van deze raadsperiode als proef. De klankbordgroep is nog een keer bij elkaar gekomen om te evalueren en het vervolg te bespreken. Hieruit kwam naar voren dat wordt gestreefd naar een uniforme verordening voor de drie gemeenteraden.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de verordening tot wijziging van de Verordening voorziening wethouders, raadsleden en commissieleden 2008 (eerste wijziging), onder enige aanvullingen en wijzigingen.
 2. De verordening met het bijbehorende voorstel voor te leggen aan de raad.
   

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Opleggen last onder dwangsom Zwaluwenweg 9
Korte inhoud: Geconstateerd is dat op het perceel Zwaluwenweg 9 de transparantie van de toegangspoort geen 50% is en dat daardoor in afwijking van de betreffende omgevingsvergunning is gebouwd. Om de overtreding te beëindigen is een handhavingsprocedure gestart. De overtreder heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen hebben niet tot een gewijzigd inzicht geleid, zodat het opleggen van een last onder dwangsom gebruikelijk is. Op deze manier kan worden bereikt dat de overtredingen worden beëindigd.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Aan de eigenaar van het perceel Zwaluwenweg 9 een last onder dwangsom op te leggen;
 2. De last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenaar van het perceel.
Onderwerp- Meerjarenonderhoud Blaricum Bijvanck (2011-2014), uitvoeringsjaar 2014
Korte inhoud: In 2010 heeft de raad het onderhoudsplan wegen 2011-2014 vastgesteld. Een onderdeel van dit plan is het uitwerken van het "groot onderhoud Blaricum Bijvanck". Voor de plan jaren 2011 t/m 2014 is er geld beschikbaar gesteld om dit te realiseren. In dit voorstel wordt aan het college voorgelegd welke werkzaamheden voor 2014 zijn ingepland.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Er mee in te stemmen het krediet van € 197.000 voor 2014 t.b.v. meerjaren onderhoud Blaricum Bijvanck conform B&W-besluit (25 mei 2010) en het raadsbesluit (22 juni 2010) beschikbaar te stellen.
 2. Er mee in te stemmen het vervangen van de deklagen van de wegen Viersloot, De Noord en Randweg Midden in één bestek aan te besteden.
   

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Actiepuntenverslagen Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Korte inhoud: het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa Welzijn, politie Gooi & Vechtstreek, Stichting Halt en gemeente in het kader van het project Hard/t voor Jeugd Blaricum
Besluit: Conform advies wordt besloten kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 21 januari 2014 van het Signaleringsoverleg Hard/t voor jeugd.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Stand van Zaken Plan wc Bijvanck.
Korte inhoud: Op 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan voor de herontwikkeling van het winkelcentrum De Balken. Daarna is met een ontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten, zijn de appartementen in de verkoop gegaan en zijn plannen voor de buitenruimte van het nieuwe winkelcentrum gemaakt. Het plan heeft echter met behoorlijke tegenslagen te maken gehad. Eerst is de ontwikkelaar failliet gegaan en toen dat was opgelost werden onvoldoende appartementen verkocht om te kunnen starten met bouwen. De Vereniging van Eigenaren (VVE) van het winkelcentrum heeft aangegeven, niet langer op de herontwikkeling te willen wachten en heeft een plan gemaakt voor het opknappen van het onroerend goed. De VVE vraagt of de gemeente het openbare gebied rondom het winkelcentrum wil renoveren en heeft ook aangegeven dat hun budget voor renovatie onvoldoende is.

Besluit: Conform advies wordt besloten de besluitvorming over herontwikkeling of renovatie van het winkelcentrum aan de raad voor te leggen in april 2014. Aan de raad voor te stellen gelden schikbaar te stellen voor de renovatie van het winkelcentrum, variant 3. Met dien verstande dat go/no go-moment naar 1 mei a.s. wordt verplaatst. Als er dan geen zicht is op uitvoering van het herontwikkelingsplan, het renovatieplan uitvoeren.

Onderwerp- Overeenkomst voor tijdelijke ingebruikgeving perceel grond t.b.v. een moestuin aan de rand van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de overeenkomst voor het (tijdelijk) gebruik van gronden in De Blaricummermeent voor de aanleg van een moestuin.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de overeenkomst;
 2. Wethouder P.M. Smit te machtigen tot ondertekening van de overeenkomst.
 
Onderwerp- Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening van 2013.
Korte inhoud: T.b.v. de jaarrekening 2013 is door de afdeling Control en Financiën geïnventariseerd i.o.m. de budgethouders welke kredieten bij de jaarrekening afgesloten kunnen worden. Bijgevoegd de investeringen die eind 2013 worden afgesloten.
Besluit: Conform advies wordt besloten de afsluitingsprocedure investeringen in werking te stellen.
 
Onderwerp- Wijziging Legesverordening 2014
Korte inhoud: In de vastgestelde Legesverordening 2014 staan drie onjuiste tarieven: voor de aanvraag van een rijbewijs, een tarief dat niet meer geheven mag worden voor het niet overleggen van een oud reisdocument en een te laag tarief voor het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie personen. Deze tarieven moeten aangepast worden.
Besluit: Conform advies wordt besloten het tarief voor de aanvraag van een rijbewijs vast te stellen op € 38,45, het tarief voor het niet overleggen van een oud reisdocument te laten vervallen en het tarief voor het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie personen vast te stellen op € 7,50.