Collegebesluitenlijst 4 maart 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 maart 2014

 
Aanwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, loco-burgemeester
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris
 
Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 
 

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp: Besluitenlijsten 25 februari 2014
Besluit - Gewijzigd vastgesteld

Onderwerp: Vakantie en verlofregeling 2014
Korte inhoud: De vakantie en verlofregeling is naast een aantal redactionele punten ook inhoudelijk aangepast. De aanpassing hebben betrekking op het beheersbaar houden van extra gemaakte uren / (ver)koop van vakantie en verlofuren.
Besluit - Conform

Onderwerp: Jaarverslag Integrale Veiligheid 2013 en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2014
Korte inhoud: In het jaarverslag staat de gepleegde inzet, de cijfers over 2013 en of de doelstellingen behaald zijn. Het jaarverslag is opgesteld op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan integrale veiligheid 2013. Het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2014 is het laatste plan behorende bij het integraal veiligheidsplan meerjarenbeleidplan 2011-2015. Het bevat de te nemen acties en maatregelen op het gebied van Integrale Veiligheid voor het jaar 2014. Aangesloten wordt op de aanpak en prioriteiten zoals beschreven in het meerjarenbeleid en de beleidsprioriteiten die in het kader van de vorming van de basiseenheid Midden-Nederland in de Veiligheidsstrategie 2012-2014 zijn vastgelegd.
Besluit - Conform
  1. het college besluit het Jaarverslag Integrale Veiligheid 2013 vast te stellen;
  2. het college besluit het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2014 vast te stellen;
  3. het college besluit het Jaarverslag Integrale Veiligheid 2013 en het
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2014 ter kennisgeving door te geleiden naar het RTG (behandeling 8 april in de politiepost).

Onderwerp: Subsidieaanvraag door St. Kunst en cultuur Blaricum/cie. Atelierroute
Korte inhoud: St. Kunst en cultuur vraagt voor de Blaricum atelierroute van 26 tot en met 28 september 2014 een subsidie tussen de 1.000,- en 1.500,-
Besluit - Conform
Het college besluit:
  1. aan de St. Kunst en cultuur Blaricum voor de atelierroute van 26 tot en met 28 september 2014 een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 488,-
  2. de kosten te dekken uit het budget incidentele subsidies kunst en cultuur 65400400-642504


Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp: Memo Fijnstof/Luchtverontreiniging
Korte inhoud: In november 2013 is de raad reeds geïnformeerd over de regels en normering met betrekking tot luchtkwaliteit middels een memo. Dit naar aanleiding van enige onrust onder een aantal bewoners over de luchtkwaliteit. Nu er in december 2013 ook een artikel is gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat fijnstof schadelijker is dan gedacht, is een aanvullende memo opgesteld. In dit memo wordt o.a. de regelgeving, de context van het artikel en de situatie in de BEL-gemeenten uiteen gezet.
Besluit - Conform
Het college neemt kennis van de bijgevoegde memo over fijnstof en besluit deze memo via de Raadgever aan de Raad te sturen.
 
Onderwerp: Herinrichting woonwagenstandplaats Achter Capitten 3
Korte inhoud: Mevrouw P. Kabalt wil een woonwagen gaan plaatsen op standplaats Achter Capitten nr.3. aangezien haar oude woonwagen door een brand d.d. 4 november 2012 verloren is gegaan.
Besluit - Conform
Het college besluit:
  1. In te stemmen met het herinrichten van de standplaats Achter Capitten nr.3 voor een totaal bedrag van € 16.000,- inclusief BTW.
  2. De kosten te dekken uit het budget revitalisering woonwagencentrum op kostenplaats 68222801 Woonwagenbeleid, kosten soort 634324 Externe advisering.


Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.J.M. De Ridder

--
 
 

Portefeuillehouder Wethouder, de heer P.M. Smit

--
 
 

Rondvraag / mededelingen
 

--