Collegebesluitenlijst 4 november 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 november 2014

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 28 oktober 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Bepalen Brugdagen 2015
Korte inhoud: Vrijdag 2 januari 2015 (dag na Nieuwjaarsdag), maandag 4 mei 2015 (dag voor Bevrijdingsdag) en vrijdag 15 mei 2015 (dag na Hemevaartsdag) zijn dagen die het komend kalenderjaar als dag direct tussen een feestdag en een weekend vallen. Dit zijn dan ook dagen die aan te merken zijn als brugdagen waardoor de gemeentehuizen gesloten zullen zijn.
Over de vrijdag na hemelvaart, 15 mei 2015, is binnen de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie afgesproken dat dit standaard een dag is waarop de gemeentehuizen zijn gesloten.
Besluit: Conform advies wordt besloten  vrijdag 2 januari 2015, maandag 4 mei 2015 en vrijdag 15 mei 2015 als brugdagen voor het jaar 2015 aan te wijzen.
 
Onderwerp- Preventie en Handhavingsplan Alcohol Jeugd
Korte inhoud: De per 1 juli 2013 gewijzigde Drank en Horecawet (DHW) verplicht gemeenten om een Preventie- en Handhavingsplan vast te stellen. Dit plan is regionaal opgesteld en ligt nu ter besluitvorming voor. Met het plan wordt beoogd om integraal – vanuit preventie en handhaving - het alcoholgebruik onder de jeugd terug te dringen.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen om het “Preventie- en Handhavingsplan alcoholmatiging jeugd in Gooi en Vechtstreek, gemeente Blaricum 2015-2016” vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp- Koopovereenkomst Meacasa B.V. voor gronden in deelplan B van De Blaricummermeent
Korte inhoud: Met Meacasa B.V. worden sinds mei 2014 gesprekken gevoerd over het kopen van gronden in De Blaricummermeent voor de ontwikkeling van 16 grondgebonden woningen. Het gaat om een combinatie van koopwoningen en huurwoningen voor een belegger. De gesprekken hebben geresulteerd in ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp en de voorwaarden en condities voor grondaankoop in deelplan B.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen en deze in 2-voud ondertekenen.
 2. Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de  koopovereenkomst namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
 
Onderwerp- Decemberrapportage 2014 Blaricum
Korte inhoud: Technische decemberrapportage 2014 gemeente Blaricum
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met – tekstueel aangepast – raadsvoorstel.

Onderwerp- Evaluatie kostendekkendheid begraafplaats
Korte inhoud: In december 2013 heeft de raad een voorstel aangenomen over het verhogen van tarieven op de begraafplaats De Woensberg. Doel was om te komen tot kostendekkendheid van de begraafplaats. Nu een jaar later wordt er gekeken of de voorgestelde tariefwijzigingen effectvol waren.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De tariefverhoging vast te stellen;
 2. Het fonds afkoop onderhoud graven met € 185.071 af te ramen en dit verwerken in de rekening 2014; voor inrichting nog een bedrag te reserveren van € 12.000
 3. Het restant van het fonds in 10 jaar vrij te laten vallen in de exploitatie van de begraafplaats

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de JongOnderwerp- Bezwaren inzake balkons van appartementencomplex "De Oorsprong" .
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
Besluit: Conform advies wordt besloten om conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften:
 1. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 16 april 2014 ontvankelijk en ongegrond verklaren en het bestreden besluit niet herroepen.
 2. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 28 mei 2014 ontvankelijk en ongegrond verklaren en het bestreden besluit niet herroepen. Dit met de kanttekening, dat (wél) tijdig aan onderdeel a van de last onder dwangsom is voldaan.
 
Onderwerp- Handhavingsbeleid 2015-2018 en evaluatie handhavingsbeleid 2010-2014
Korte inhoud: De BEL Combinatie heeft in navolging van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2010-2014 een nieuw integraal handhavingsbeleid ontwikkeld voor de periode 2015-2018. Met dit voorstel wordt u het eindresultaat aangeboden. Tevens wordt in dit voorstel de evaluatie van het handhavingsbeleid 2010-2014 aangeboden.
Besluit: Conform advies wordt besloten het Handhavingsbeleid 2015-2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden en de gemeenteraad kennis te laten nemen van de evaluatie van het Handhavingsbeleid 2010-2014.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Contractering begeleiding Zintuiglijk Gehandicapten
Korte inhoud: Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten middels de Jeugdwet en de Wmo 2015 ook verantwoordelijk voor een kleine groep mensen met een zintuiglijke beperking die zeer specialistische ondersteuning nodig hebben. Omdat de aantallen per gemeente zo klein zijn en er landelijk maar een klein aantal aanbieders is die deze ondersteuning levert is in 2012 door VWS en VNG besloten om hier landelijke inkoopafspraken voor te maken.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De inhoud vast te stellen  van de ‘Overeenkomst landelijke afspraken ZG’ (bijlage 1) en de programma’s van eisen (bijlage 2 t/m 3)
 2. Volmacht te verlenen aan de programmamanager sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om de Raamovereenkomst Begeleiding ZG af te sluiten met landelijke aanbieders specialistische begeleiding ZG;
 3. Volmacht te verlenen aan de programmamanager sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om op basis van de ‘Overeenkomst landelijke afspraken ZG’ (bijlage 1) en de programma’s van eisen (bijlage 2 t/m 3) het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.
 
Onderwerp- Digitaal CJG
Korte inhoud: Verandering van leverancier voor de CJG website
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de overstap van leverancier Hollands Welvaren (DCJG) naar leverancier Orangehill per 1 januari 2015 voor het leveren van 7 lokale websites met 1 regionale portal.
 2. Het opzeggen van het huidige contract met DCJG/Hollandsch Welvaren voor 1 november 2014 te bekrachtigen.
 3. In te stemmen met de overdracht van het opdrachtgeverschap van de leverancier van de afzonderlijke gemeenten naar de regio (directeur sociaal domein).
 
Onderwerp- Contractering Behandeling & Verblijf (Licht) Verstandelijke Beperking Jeugdwet
Korte inhoud: Contractering Behandeling & Verblijf (Licht) Verstandelijke Beperking Jeugdwet
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met:
 1. Het ‘Contracteringsdocument Behandeling & Verblijf (L)VB Jeugdwet’ met kenmerk 14.0007592;
 2. Het verlenen van een volmacht aan de directeur Sociaal domein Regio Gooi en Vechtsteek om bij aanbieders contractonderhandeling en de toelating van de opdracht uit te voeren, op basis van het contracteringsdocument binnen het daarvoor beschikbare budget (bij overschrijding van het budget dient een nieuw voorstel aan het college te worden voorgelegd);
 3. Het verlenen van een volmacht aan de directeur Sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om op basis van het contracteringsdocument behandeling en verblijf LVB Jeugd Gooi en Vechtstreek het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling; ontbinding, vorderen van nakoming, opzeggen van een overeenkomst en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.