Collegebesluitenlijst 5 augustus 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2014Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


Afwezig:
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 29 juli 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp- Zomernota 2014
Korte inhoud: Conform de planning- en controlcyclus wordt u hierbij de Zomernota 2014 aangeboden. Deze voortgangsrapportage geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen en uitgevoerde activiteiten van de gemeente Blaricum in het eerste halfjaar 2014.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
De Zomernota 2014 vast te stellen en akkoord te gaan met het conceptraadsvoorstel.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Aanpassing verordening langdurigheidstoeslag aan raadsbesluit
Korte inhoud: Per 1 januari 2012 zijn de regels van de Wet Werk en Bijstand (WWB) aangescherpt. Om de langdurigheidstoeslag te kunnen toekennen op basis van 110% van de geldende bijstandsnorm is het noodzakelijk om deze norm aan te passen in de nu geldende verordening.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
De gemeenteraad voor te stellen de Verordening Langdurigheidstoeslag 2014, de Toeslagenverordening, vast te stellen.