Collegebesluitenlijst 6 mei 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 mei 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 29 april 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Grand Café Restaurant 't Meenthuis, Deltazijde 3 01, 1261 XM Blaricum.
Besluit: Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Grand Café Restaurant 't Meenthuis, Deltazijde 3 01, 1261 ZM Blaricum.
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve trouwlocatie in de Schaapskooi Tafelbergheide te Blaricum.
Besluit: Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie in de Schaapskooi, Tafelbergheide te Blaricum.
 
Onderwerp- Zienswijze op begroting 2013 BEL Combinatie alsmede dejaarrekening 2013.
Korte inhoud: Het dagelijks bestuur van de BEL Combinatie verzoekt het College en de Raad van Blaricum om een eventuele zienswijze op de voorgestelde begroting 2015, meerjarenraming en jaarrekening 2013.
Besluit: Conform advies wordt besloten.
 
Onderwerp- Wegsleepverordening Blaricum.
Korte inhoud: Het wijzigen van de wegsleepverordening Blaricum
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. De raad voor te stellen de wijziging van de wegsleepverordening gemeente Blaricum 2009 (1e) vast te stellen.
  2. Per 15 juli 2014 de openingstijden van de bewaarplaats als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Wegsleepverordening gemeente Blaricum  te stellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur .
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-BaljetOnderwerp- Bouwverordening
Korte inhoud: De bouwverordening moet aangepast worden in verband met gewijzigde wetgeving.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen de verordening tot wijziging van de bouwverordening (14e wijzigingen) vast te stellen.
 
Onderwerp- Begroting coöperatie Gastvrije Randmeren
Korte inhoud: Sinds het najaar van 2013 is Blaricum lid van de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De coöperatie stuurt ons de begroting over de jaren 2015-2018 ter goedkeuring op.
Besluit: Conform advies wordt besloten kennis te nemen van en goedkeuring hechten aan begroting 2015-2018 van de Coöperatie Gastvrije Randmeren