Collegebesluitenlijst 7 januari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 januari 2014


Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 17 december 2014
Besluit: Conform vastgesteld
 
Onderwerp- Protocol document- en identiteitsfraude 2014 Blaricum
Korte inhoud: Dit protocol beschrijft de procedure en inzet van middelen voor het verifiëren en vaststellen van identiteiten. Het beschrijft de aanpak van de constatering van identiteitsfraude.
Besluit: Conform advies wordt besloten tot het vaststellen van het protocol document- en identiteitsfraude ter voorkoming van identiteitsfraude.
 
Onderwerp- Communicatienota
Korte inhoud: In februari 2013 besloten de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren om een nieuwe communicatienota te maken. De doelstelling is om de huidige drie nota’s te actualiseren tot een gezamenlijke nieuwe nota, die in principe voor drie gemeenten is geharmoniseerd. Nieuwe trends en ontwikkelingen krijgen in de nota een nadrukkelijke plek. Daarnaast zal naast een beleidsmatig deel, de nota ook op uitvoering gericht zijn.
Besluit: Conform advies wordt besloten de communicatienota 2014-2017 vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Verkoop bouwkavel hoek Schapendrift / Capittenweg sectie B nr. 3794 groot 1710 m2.
Korte inhoud: Verkoop bouwkavel hoek Schapendrift / Capittenweg sectie B nr. 3794 groot 1710 m2
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Tot verkoop van het perceel sectie B nr. 3794 groot 1710m2 tegen een verkoopprijs van € 780.000 kosten koper conform bijgevoegde koopovereenkomst.
  2. De opbrengst van € 780.000 verantwoorden op 68200400 Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd, kostensoort 833100 Opbrengsten grondverkopen. De kosten voor
  3. het bodemonderzoek circa €1.250 en verkoopkosten circa € 12.000 verantwoorden op kostensoort 634324 Externe advisering.
  4. Na realisatie van de verkoop zal het resultaat worden verwerkt in de zomernota c.q. jaarrekening 2014.
 
Onderwerp- Stand van zaken toezicht waarderingskamer inzake uitvoering Wet WOZ
Korte inhoud: Middels dit voorstel willen wij u informeren over de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken. De Waarderingskamer heeft in het kader van haar toezichtsfunctie in 2013 onderzoek gedaan naar de uitvoering vand de Wet WOZ bij de gemeente Blaricum. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de BEL Combinatie een plan van aanpak opgesteld die aan u is voorgelegd onder registratienummer 963. Het plan van aanpak is destijds ook voorgelegd aan de Waarderingskamer en heeft daar positief op gereageerd.
Besluit: Conform