Collegebesluitenlijst 7 oktober 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 30 september 2014
Besluit: Met kleine wijziging akkoord.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning bouwen winkelcentrum De Balken
Korte inhoud: Er is een bouwvergunning aangevraagd voor de herontwikkeling van het winkelcentrum De Balken en de bouw van tijdelijke noodwinkels. Het bouwplan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan “Bijvanck”. Om af te wijken van het bestemmingsplan heeft de aanvraag te samen met een ruimtelijke onderbouwing ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn een drietal zienswijzen ontvangen. Het college moet een besluit nemen over de aanvraag.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
1. De omgevingsvergunning bouwen voor de herontwikkeling van het winkelcentrum verlenen.
2. De omgevingsvergunning bouwen voor de plaatsing van noodwinkels verlenen.
3. Reclamanten meedelen dat de omgevingsvergunning is verleend met inachtneming van de reactie op de ingediende zienswijzen.
 
Onderwerp- Wet markt & overheid
Korte inhoud: De wet Markt & Overheid stelt regels over de wijze waarop de overheid economische activiteiten mag ontplooien. De wet biedt de mogelijkheid om bepaalde gemeentelijke economische activiteiten te brengen onder de categorie activiteiten die het algemeen belang dienen, zodat de wettelijke gedragsregels voor die activiteiten niet van toepassing zijn. Strekking van dit voorstel is de aanwijzing van bepaalde categorieën activiteiten
Besluit: Conform advies wordt besloten:

de Raad voor te stellen
a. met toepassing van afdeling 3.4 Awb ter inzage te leggen een ontwerpbesluit dat inhoudt dat de volgende economische activiteiten worden vastgesteld als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet:
 1. Verhuur/ingebruikgeving van gemeentelijke eigendommen aan maatschappelijke en/of (sport) organisaties
 2. verhuur van vastgoed;
 3. verhuur groenstroken
b. het college mandaat te geven om te besluiten tot vaststelling van het onder a. genoemde ontwerpbesluit mits in de zienswijzetermijn geen zienswijzen zijn ingediend

Onderwerp- Erfpachtovereenkomst sportpark Oostermeent
Korte inhoud: Door Stad en Lande Ruiters is het verzoek gedaan om de bestaande huurovereenkomst (huursom per jaar € 2.319,12 ) voor het gebruik van het perceel sectie C 537 (12884m2) om te zetten in een erfpachtovereenkomst in verband met de realisering van een rijhal.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met sluiten van een erfpachtovereenkomst (periode van 25 jaar) in combinatie met een recht van opstal voor de grond (perceel C 537) en toekomstige bebouwing in gebruik bij Stad en Lande Ruiters.
 2. Conform de bestaande erfpacht/huur/recht van opstal overeenkomsten gesloten in het sportpark hier een bedrag van € 0,27 m2 voor in rekening te brengen te weten in totaal € 3.478,68 en dit bedrag te laten boeken op 65300801 Verhuur Sportpark Oostermeent, 832200 Pachten.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp- Het bestemmingsplan Tergooi.
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingbestemmingsplan en het ontwerpbesluit ontheffing Hogere Grenswaarde hebben ter visie gelegen. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is gelijktijdig voor inspraak ter visie gelegd. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ontvangen. Deze zijn inhoudelijke beantwoord en hebben geleid tot kleine aanpassingen in het bestemmingsplan. Op de ontheffing en het beeldkwaliteitsplan zijn geen reacties ontvangen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met het bestemmingsplan Tergooi;
 2. In te stemmen met de nota zienswijzen;
 3. in te stemmen met het overgelegde raadsvoorstel en conceptraadsbesluit van het bestemmingsplan Tergooi;
 4. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan Tergooi;
 5. Het presidium te verzoeken het raadsvoorstel met alle bijlagen voor te leggen aan de gemeenteraad, evenals het beeldkwaliteitsplan;
 6. De ontheffing Hogere Grenswaarden vast te stellen.
 
Onderwerp- Asfaltonderhoud Stichtseweg
Korte inhoud: Afgelopen maand heeft er weer een schouw plaats gevonden voor de asfaltwegen in Blaricum.
Hierbij is geconstateerd dat de schade aan het asfalt van de Stichtseweg sneller verergerd dan verwacht. De scheur aan de oost zijde van de weg is verder open gaan staan en zal tijdens een winter waarbij strenge vorst heerst volledig openspringen. Met hoge kosten voor herstel tot gevolg.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Tot het uitvoeren van de  werkzaamheden Stichtseweg in 2014 ten laste van de voorziening achterstallig onderhoud wegen.
 2. Het aanbestedingsvoordeel exploitatie wegen af te ramen in de algemene begrotingswijziging 2014.