Collegebesluitenlijst 8 april 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 april 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 1 april 2014
Besluit: Conform vastgesteld
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Naarderweg 30, 1261 BT Blaricum .
Besluit: Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Naarderweg 30, 1261 BT Blaricum.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Het opleggen van een last onder dwangsom voor diverse strijdigheden op het perceel Schapendrift 79 in Blaricum.
Korte inhoud: Op het perceel Schapendrift 79 zijn diverse overtredingen geconstateerd. Hiervoor is het handhavingstraject opgestart. Omdat de overtredingen niet ongedaan zijn gemaakt wordt voorgesteld een last onder dwangsom op te leggen.
Besluit: Conform advies wordt besloten een last onder dwangsom op te leggen voor de diverse overtredingen op het perceel schapendrift 79, met een begunstigingstermijn van 6 weken:
 • ter hoogte van €10.000,- ineens, vanwege het bouwen c.q. zonder vergunning in stand houden van een bijgebouw c.q. berging;
 • ter hoogte van € 8.000,- ineens, vanwege het bouwen c.q. in stand houden van een overkapping;
 • ter hoogte van €2.000,- ineens, vanwege het bouwen c.q. in stand houden van een erfafscheiding met toegangspoort;
 • ter hoogte van €2.000,- ineens vanwege het plaatsen c.q. in stand houden van een reclamebord;
 • ter hoogte van € 1.000,- per constatering dat er meer dan 200 m2 terras aanwezig is op het perceel.
 
Onderwerp- Het opleggen van een dwangsom aan de eigenaar van perceel Angerechtsweg 4 vanwege diverse strijdigheden op het perceel
Korte inhoud: Onze bouwinspecteur heeft diverse overtredingen geconstateerd op het perceel Angerechtsweg 4. De overtredingen zijn tot op heden nog niet ongedaan gemaakt. Derhalve dient er een last onder dwangsom opgelegd te worden.
Besluit: Conform advies wordt besloten een last onder dwangsom op te leggen, met een
begunstigingstermijn van zes weken, voor de volgende overtredingen:
 • Een dwangsom ter hoogte van €3.000,- vanwege het bouwen c.q. in stand laten van een dakterras;
 • Een dwangsom ter hoogte van € 3.000,- vanwege het in stand laten van meer dan 1 woonvoorziening in het bijgebouw.
 
Onderwerp- Memo stand van zaken afvalactiviteiten
Korte inhoud: Ten behoeve van de uitvoering van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en het behalen van landelijke doelstellingen op het gebied van gescheiden inzameling loopt een aantal zaken. In bijgaande memo wordt eea op een rij gezet.
Besluit: Conform advies wordt besloten kennis te nemen van memo Stand van zaken Afvalactiviteiten (4 maart 2014).
 
Onderwerp- Algemene verordening ondergrondse infrastructuur.
Korte inhoud: De gemeente Blaricum verricht regelmatig werkzaamheden waarbij we te maken hebben met het aanleggen, instandhouden en/of opruimen van kabels en leidingen. Bijvoorbeeld bij het opbreken van trottoirs en straten voor onderhoud of reconstructie. Deze werkzaamheden hebben een directe relatie met het dagelijkse functioneren van de gemeente, zo moeten we ook zorgen voor bijvoorbeeld omleidingen van het verkeer en voorkomen van hinder voor aanwonenden. Het is derhalve van het grootste belang dat de gemeente het juiste beleid inzet zodat de regie, coördinatie en handhaving van deze werkzaamheden goed kan uitvoeren. Er is, zowel bij de gemeente als bij de netbeheerders, behoefte aan uniformiteit voor regelgeving met betrekking tot het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen van alle disciplines in openbare gronden.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het Handboek Kabels & Leidingen 2014 gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren ter uitwerking van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Blaricum 2014 (AVOI) vast te stellen;
 2. De Raad voor te stellen de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Blaricum 2014 (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Telecommunicatieverordening gemeente Blaricum;
 3. De Raad voor te stellen om artikel 2:11, vijfde lid en artikel 5:24, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Blaricum 2010 te wijzigen in die zin dat in deze artikelen voortaan wordt verwezen naar de AVOI in plaats van naar de Telecommunicatieverordening;
 4. De besluiten onder 1 tot en met 3 bekend te maken en na publicatie in werking te laten treden, waarbij voor de beleidsregel, het Handboek Kabels & Leidingen (1), geldt dat deze op hetzelfde tijdstip en op dezelfde wijze bekend wordt gemaakt als de vaststelling (2) en wijziging (3) van de verordening.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- RBL jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015
Korte inhoud: Het Regionaal Bureau Leerlingenzaken (hierna: RBL) voert in opdracht van negen gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes de handhaving uit van de Leerplichtwet 1969. Jaarlijks dient het Dagelijks Bestuur van het RBL ter besluitvorming een jaarrekening en ontwerpbegroting in bij de gemeente.
Besluit: Conform advies is besloten:
 1. De raad voor te stellen in te stemmen met de jaarrekening 2013 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL);
 2. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2015 van het RBL;
 3. De raad voor te stellen de verhoging van de bijdrage per leerling van 9,62 euro naar 12,37 euro mee te nemen in de kadernota 2015 en deze structureel te verwerken in de meerjarenbegroting;
 4. De raad voor te stellen een kanttekening te plaatsen bij de meerjarenbegroting 2016-2018;
 5. Conform conceptbrief het RBL, onder voorbehoud van instemming door de raad, te informeren.
 
Onderwerp Signaleringsoverleg Hard/t voor jeugd Blaricum
Korte inhoud: Het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa Welzijn, politie Gooi & Vechtstreek, Stichting Halt en gemeente in het kader van het project Hard/t voor Jeugd Blaricum.
Besluit: Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de actiepuntenverslag van 1 april 2014 van het Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.

Onderwerp- Aanpassen Verordening Leerlingenvervoer gemeente Blaricum 2011
Korte inhoud: Op 1 augustus 2014 treedt het passend onderwijs in werking. Een aantal bestaande wetten in het kader van het onderwijs zal hierdoor worden gewijzigd. Dit heeft (o.a.) tot gevolg dat de verordening op het leerlingenvervoer eveneens gewijzigd moet worden.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De raad voor te stellen de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Blaricum 2014' vast te stellen;
 2. De uitvoeringsregels behorende bij de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Blaricum 2014' vast te stellen en deze ter kennisneming aan de raad voor te leggen.
   

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Behandeling definitieve kadernota 2015.
Korte inhoud: De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen voor het opstellen van de begroting 2014-2017 weer.
Besluit: Comform advies wordt besloten de kadernota aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden. Akkoord gaan met bijgevoegd concept raadsbesluit
 
Onderwerp- Met terugwerkende kracht rechtmatig verklaren van enkele omissies (van uiteenlopende aard) betreffende de rechtmatigheid aanbestedingen Blaricum 2013
Korte inhoud: Bij enkele aanbestedingen betreffende de gemeente Blaricum is afgeweken van het vigerende, door de Raad vastgestelde, interne inkoop en aanbestedingsbeleid. Bij de interne controle op de rechtmatigheid 2013 is dit geconstateerd. De accountant heeft aangegeven deze onrechtmatigheden niet in het oordeel mee zullen te wegen indien de Raad achteraf de afwijking van het aanbestedingsbeleid bekrachtigd. Dit voorstel voorziet hierin.
Besluit: Conform advies wordt besloten dat het College van B&W van de gemeente Blaricum instemt met het naar de Raad doorgeleiden van bijgevoegd voorstel.