Collegebesluitenlijst 9 december 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van


Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp - Besluitenlijst 2 december 2014
Besluit: Gewijzigd akkoord
Toevoegen aan het besluit over oefencentrum Crailo:
Conform advies - en er van uitgaande dat de Veiligheidsregio Utrecht haar bijdrage levert- wordt besloten in positieve zin kennis te nemen van het voornemen van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek om een oefencentrum te ontwikkelen op het terrein van Crailo en tevens de gemeenteraad bijgevoegd advies met betrekking tot de ontwikkeling van het oefencentrum voor te leggen om wensen en bedenkingen te formuleren.

Onderwerp - Wijziging Convenant Hei & Wei
Korte inhoud: De gemeente Blaricum gaat vanaf 2015 bezuinigen op de gemeentepagina’s in Hei & Wei. Met het bestuur van Hei & Wei zijn nieuwe afspraken gemaakt over het aantal edities en de kosten. Deze zijn vastgelegd in het document "Wijziging convenant samenwerking gemeente Blaricum en Stichting Dorpsblad Blaricum".
Besluit: College gaat akkoord gaat met “Wijziging convenant samenwerking gemeente Blaricum en Stichting Dorpsblad Blaricum” (Hei & Wei).

Onderwerp - Bestuursopdracht regie verbonden partijen
Besluit: College besluit bestuursopdracht met kleine tekstuele wijziging aan de raad voor te leggen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis

 
Onderwerp - Koopovereenkomst met P.J.B. Lakenman en mevrouw A.M. Lakenman-Uythoven betreffende vrije kavel B9 in deelplan B van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst betreffende een stuk grond in deelplan B bestemd voor de bouw van 1 vrijstaande woning.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst;
  2. Over te gaan tot ondertekening van bijgevoegde koopovereenkomst nadat het definitieve ontwerp door het Supervisieteam is goedgekeurd.
Onderwerp - Koopovereenkomst Meacasa B.V. voor gronden in deelplan B van De Blaricummermeent
Korte inhoud: Met Meacasa B.V. worden sinds mei 2014 gesprekken gevoerd over het kopen van gronden in De Blaricummermeent voor de ontwikkeling van 26 grondgebonden woningen. Het gaat om een combinatie van koopwoningen en huurwoningen voor een belegger. De gesprekken hebben geresulteerd in ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp en de voorwaarden en condities voor grondaankoop in deelplan B.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen en deze in 2-voud te ondertekenen;
  2. Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de koopovereenkomst namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

 
Onderwerp - Bestuursopdracht Uitvoering Parkeerbeleid
Korte inhoud: In het Coalitieprogramma is opgenomen dat er in het oude dorp een Blauwe zone zal worden ingesteld. Eén van de randvoorwaarden voor de invoering van de Blauwe zone is dat er extra BOA-capaciteit is om te handhaven, deze capaciteit is in de begroting 2015 opgenomen. Daarom is nu het moment aangebroken om het op 18 oktober 2011 aangenomen Parkeerbeleid verder uit te voeren.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. De bestuursopdracht Uitvoering Parkeerbeleid vast te stellen.
  2. Het krediet Uitvoeringsmaatregelen Parkeerbeleid op te hogen met een bedrag van € 40.000,- en om daarvoor de ruimte die in het investeringsplanning van de begroting 2015 vrijkomt te benutten.
Onderwerp - Memo HOV Huizen-Blaricum
Besluit: College gaat akkoord met memo. In overleg met portefeuillehouder zullen nog wat tekstuele aanpassingen plaatsvinden. Na gesprekken met Huizen en provincie op 10 december a.s. zal zowel het rapport als het memo voor openbaarheid worden vrijgegeven en aan de raad met een oplegger worden aangeboden.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken

 
Onderwerp - Memo voorstel 40 jaar jubileum Bijvanck
Besluit: College besluit memo in die zin aan te passen dat eerste twee zinsneden worden geschrapt. Toevoegen dat college aandacht wil geven aan sociale betrokkenheid in wijk.
PHO zal zsm overleg plegen met comité over planning van activiteiten. College is akkoord met subsidieverlening voor nieuwjaarsreceptie. Raad via memo op de hoogte stellen dat deel geld Buurtinitiatieven ad € 10.000 voor 40 jaar jubileum Bijvanck wordt gebruikt.