Collegebesluitenlijst 9 september 2014

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris


Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 2 september 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Aanwijzen van politiefunctionarissen als toezichthouder
Korte inhoud: De aanwijzing van politiefunctionarissen om toezicht te houden op de naleving van de bepalingen in de Algemene plaatselijke verordening is tot op heden niet geformaliseerd. Dit houdt in dit geval concreet in dat deze functionarissen uitsluitend kunnen optreden als er sprake is van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is gepleegd. Toezichthouders kunnen optreden indien er (nog) geen sprake is van een concrete verdenking dat een strafbaar feit gepleegd is.
Besluit: Conform advies wordt besloten het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten middels het bijgevoegde aanwijzingsbesluit de politiefunctionarissen van de eenheid Midden Nederland aan te wijzen als toezichthouders zoals bedoeld in artikel 6.2, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en als zodanig te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 2.44 van de Apv.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.M. Kennis


Onderwerp- Financiering Blaricummermeent
Korte inhoud: Voor de financiering van de Blaricummermeent is in 2008 een flexlening met maximale omvang 22 miljoen. Voor deze lening was voorzien dat ze slechts beperkt nodig zou zijn na de aflossing die op 1 oktober 2014 plaatsvindt. Als gevolg van de veranderde marktsituatie is herfinanciering nodig. In dit voorstel wordt aangegeven hoe die nieuwe financiering wordt ingevuld.
Besluit: Conform advies wordt besloten om voor de herfinanciering van de Blaricummermeent een drietal nieuwe leningen aan te trekken.
Indien financiële behoefte groter is kan op kasgeldbasis worden ingeleend.

Onderwerp- Koopovereenkomst RVSC B.V. voor gronden in deelplan B van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Met RSVC B.V. worden sinds juni 2014 gesprekken gevoerd over het kopen van gronden in De Blaricummermeent voor de ontwikkeling van 8 grondgebonden woningen. Dit heeft geresulteerd in ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp voor de woningen en de voorwaarden en condities voor grondaankoop in deelplan B.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen en deze in 2-voud ondertekenen.
  2. Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de koopovereenkomst namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
 
Onderwerp- Koopovereenkomst met La Forêt B.V. voor een bouwplan van 12 woningen in deelplan B van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst betreffende een stuk grond in deelplan B bestemd voor de bouw van 12 woningen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen en deze in 2-voud ondertekenen
  2. Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de koopovereenkomst namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong


Onderwerp- Verkoop 3 huurwoningen van de Alliantie
Korte inhoud: De Alliantie heeft de gemeente verzocht toestemming te geven voor de verkoop van 3 huurwoningen. Het betreft huurwoningen van het voormalig Gemeentelijk Woningbedrijf. In de Prestatieafspraken is overeengekomen dat de gemeente toestemming dient te verlenen voordat de Alliantie tot verkoop over kan gaan. Op 14 augustus is door de nieuwe wethouder het nieuwe Coalitieprogramma aan de Alliantie toegelicht. Om de verwachtingen naar de 3 zittende huurders, die hun woning willen kopen, niet te lang op de proef te stellen wordt voorgesteld om in te stemmen met de verkoop van deze 3 woniningen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Kennis te nemen van het concept-verslag overleg gemeente- de Alliantie, d.d. 14-8-2014,
  2. In te stemmen met de verkoop van 3 huurwoningen, te weten Statenkamer 2, 4 en 12.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken

Onderwerp- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Blaricum
Korte inhoud: Op 15 juli 2014 heeft het college besloten het IHP voorlopig vast te stellen en voor advies, via schriftelijke communicatie, voor te leggen aan het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Op 16 juli 2014 is dit verzoek aan de schoolbesturen verzonden.
Twee schoolbesturen hebben gereageerd op het IHP. Er is nog geen reactie van het andere schoolbestuur ontvangen. Wij hebben aangegeven dat bij geen bericht er kan worden aangenomen dat zij dan instemmen met het voorliggende IHP Blaricum. De reactie van het Katholiek schoolbestuur is niet van invloed op de inhoud van het IHP. We zullen de reactie van het schoolbestuur in een nader overleg met hun bespreken.
Wanneer er nog reacties binnenkomen zullen deze bij de stukken voor de raadsbehandeling worden toegevoegd. De reacties geven geen aanleiding tot het aanpassen het IHP. De definitieve versie IHP Blaricum kan nu ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met concept raadsvoorstel en -besluit.