Collegebesluitenlijst 10 december 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 december 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten openbaar en besloten 3 december 2013
Besluit: Conform vastgesteld
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning voor het vellen van een zomereik.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 14 november 2013 advies uitgebracht.
Besluit: Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften wordt besloten het bestreden besluit in stand te laten.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om handhaving.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
Besluit: Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het primaire besluit in stand laten wordt besloten, met uitzondering van de passage waarin wordt aangegeven dat de uitbreiding van het bijgebouw met een scheidingsconstructie van het vergunde deel van het bijgebouw moet worden afgescheiden.
Tegen het gebruik als bijkeuken zal het college wel handhavend optreden.
 
Onderwerp- Benoemen straatnamen voor het project De Blaricummermeent in deelplan B
Korte inhoud: In verband met de ontwikkeling van de Blaricummermeent dienen voor het deelplan B straatnamen te worden benoemd.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de voorgestelde straatnamen voor De Blaricummermeent, deelplan B:
 • Laantje van Vos
 • Lanphenlaan
 • De Graaflaan
 • Ter Weijdenlaan
 • Laantje van Puijk
 • Krijnenlaan
 • Ravenlaan
 • Rokebrandlaan
 • De Gooijerlaan
 • Laantje van Borsen
 • Van der Veenlaan
 • Laantje van Rozendaal
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer P.M. Smit

Onderwerp- Huurcontract Stichting Humanitas gebouw de Wetering
Korte inhoud: Stichting Humanitas heeft om verlenging van het huurcontract verzocht.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Akkoord te gaan met het verlengen met één jaar van het huurcontract met Stichting Humanitas voor gebouw de Wetering.
 2. In de eerste helft van 2014 een standpunt in te nemen over de toekomst van de Wetering 20-22