Collegebesluitenlijst 10 september 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 september 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 3 september 2013
Besluit: Conform vastgesteld.
 
Onderwerp- Verslag miniconferentie communicatienota en steekproef voor onderzoek.
Korte inhoud: In juni is een miniconferentie gehouden met de burgemeester en gemeentesecretaris over de identiteit van de samenleving, de rol en positie van de gemeente daarin, het gewenste imago van de gemeente, de verantwoordelijkheid van de ambtelijke organisatie en het team communicatie bij het realiseren van dat imago en de visie op het gebied van social media.
Besluit: Conform advies akkoord met steekproef om inwoners te raadplegen
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Opdracht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Korte inhoud: Eens in de 4 jaar dient er een Integraal huisvestingsplan (IHP) ten behoeve van de onderwijshuisvesting te worden opgesteld. Het IHP van de gemeente Blaricum dateert uit 2007. Het is wenselijk dat er een nieuw plan wordt opgesteld. Met ingang van 1 januari 2015 worden de huisvestingsvoorzieningen overgedragen naar de schoolbesturen en zijn de gemeenten per 1 januari 2015 alleen verantwoordelijk voor uitbreiding en (vervangende)nieuwbouw. Hierdoor is het aan te bevelen dat er voor de laatste maal een IHP wordt opgesteld zodat de status van de onderwijsgebouwen die per 1 januari 2015 aan de schoolbesturen wordt overgedragen vast wordt gelegd.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Een Integraal Huisvestingsplan op te stellen;
  2. Hiervoor een drietal offertes aan te vragen.
 
Onderwerp- Regionale overeenkomst compensatie huishoudelijke taken Wmo
Korte inhoud: De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben geconstateerd, dat een aantal contractpartijen zich niet aan de contractuele afspraken houden met betrekking tot de overeenkomst “Compensatie Huishoudelijke Taken” (CHT). Bijgaand memo ter info van de leden van de raad
Besluit: Conform advies wordt besloten.
 
Onderwerp- Welzijnssubsidies 2014.
Korte inhoud: Jaarlijks stelt het college van B&W bij de begroting ook het overzicht welzijnssubsidies vast. Bij de begroting 2014 wordt uitgegaan van de staat van inkomensoverdrachten. In dit overzicht wordt de financiële vertaling van de subsidieaanvragen weergegeven.
Besluit: Conform advies wordt besloten.