Collegebesluitenlijst 11 juni 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 juni 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 3 juni 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Advisering n.a.v. jaarrekening 2012 Gewest Gooi & Vechtstreek.
Het dagelijks bestuur van het Gewest G&V verzoekt de Raad van Blaricum om een eventuele zienswijze op de voorgestelde jaarrekening 2012.

Besluit: Het college besluit:
 1. De Raad via de lijst van ingekomen stukken te adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2012 van het Gewest Gooi & Vechtstreek.
 2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de jaarrekening 2012 bij het Gewest.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Problematiek met betrekking tot aan de gemeente in eigendom toebehorende perceeltjes snippergroen (hierna: snippergroen).
 1. Bewoners claimen dat zij door middel van een voltooide verjaring de eigendom hebben verworven van snippergroen.
 2. De hierboven bedoelde bewoners wordt aangeboden snippergroen te kopen of te huren (tenzij hun claim terecht is). Bij afwijzing van dat aanbod eist de gemeente de betreffende perceeltjes zo nodig rechtens op.
 3. Terechte verjaringsclaims worden gehonoreerd en in de Openbare registers verwerkt.
 4. Er dienen maatregelen te worden getroffen om te voorkomen dat in de toekomst nieuwe dergelijke eigendomsclaims ontstaan.
 
Daartoe wordt een (aanzet tot een) handhavings-voorstel gedaan.
 
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met de volgende procedure:
 • Terechte verjaringsclaims te honoreren en in de Openbare registers te laten verwerken;
 • Snippergroen aan (in de toelichting bedoelde) gegadigden, naar hun keuze, te verkopen of te verhuren;
 • Snippergroen dat in gebruik is bij bewoners die niet willen kopen of huren, zo nodig  rechtens op te eisen;
 • Eigendomsverlies van snippergroen voortaan te voorkómen door consequente handhaving.
2. De BEL combinatie opdracht te geven in een plan van aanpak de procedure (inclusief kosten en termijn) uit te werken en aan het college voor te leggen.
 
Onderwerp- Regionaal Convenant Vrachtverkeer
In het gewestelijke portefeuillehoudersoverleg is afgesproken om in regionaal verband voor alle gemeenten met de vervoersector en het bedrijfsleven een convenant af te sluiten
waarin partijen zich verbinden aan een breed pakket van maatregelen om de overlast van vrachtverkeer te verminderen en de goederendistributie in de regio te verbeteren.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het bijgaande convenant;
 2. Medewerking te verlenen aan de uitvoering;
 3. De gewestgedelegeerde te machtigen het convenant namens uw college te ondertekenen.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 
Onderwerp- Asfaltonderhoud 2013
De winter van 2012-2013 heeft binnen de gemeente Blaricum voor de nodige schade aan de asfaltwegen geleid. Het huidig onderhoudsbudget geeft echter niet de ruimte om de kosten voor de noodzakelijk uit te voeren reparaties te dekken.
Besluit: Het college besluit om het voordeel van de lagere afschrijvingslasten als dekking te gebruiken voor onderhoud wegen en mee te nemen bij de zomernota!
 
Onderwerp- Advies van 8 mei 2013 van de commissie voor de bezwaarschriften n.a.v. bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning en het kappen van 2 eiken op het perceel Houtwal 27
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 8 mei 2013 van de commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012
Jaarlijks dient een gemeentelijk jaarverslag te worden ingediend bij de inspectie van het onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad.
Besluit: Het college besluit:
 1. in te stemmen met bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012 en
 2. De raad via de lijst ingekomen stukken in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.


Onderwerp- Voornemen bestuurlijke boete buitenschoolse opvang (BSO) De Toevlucht
Uit inspecties van de GGD blijkt dat de BSO De Toevlucht niet voldoet aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). De BSO heeft een aanwijzing gekregen om een voorwaarde met betrekking tot de oudercommissie in orde te maken. Na een herinspectie is opnieuw gebleken dat dit onderdeel niet op orde is. Nu dient overeenkomstig het regionaal handhavingsbeleid het voornemen kenbaar gemaakt te worden om een boete op te leggen.
Besluit: Het college besluit de BSO De Toevlucht kenbaar te maken dat er een bestuurlijke boete wordt opgelegd omdat de voorziening niet voldoet aan de Wko.